lenfer
@lenfer
13Friends 56Fans
Karma98.95
Germany
這个口座好友干焦加機器人,因為當初是為著欲佇「偷偷仔講」活動創的臨時口座。想袂到一直耍落去。
用偷偷仔講的物件是為著較濟人看會著,毋是認真欲共身份隱去。所以若有認同,歡迎鬥轉發。

囥較長台文的所在:vocus
毋管佇佗位相拄,跟綴抑無,有想法攏歡迎留話互動,毋免客氣。
lenfer
1 months ago
Facebook
着是按呢。即个道理到底是叼位歹理解。
lenfer
1 months ago
Facebook
引:
我常常想知道在異地如何帶孩子學會母語,所以不時會刻意以「母語、國外、多語 」等做關鍵字搜尋,若把在海外學中文換成在台灣學台語,其實原理跟處境應該是很類似的。
--
Tī ka-tī ê kò͘-hiong chiâⁿ-chò gōa-lâng.
lenfer
3 months ago @Edit 3 months ago
今仔日甲一个德國朋友見面、雖罔一冬外無看、由原足有話通講。我共伊講台灣乎中華植民个歷史.講我想卜復興台語。

會記得伊足久進前八講過、伊希望語言統一、按呢即會利便。我聽了無省認同、不閣彼拵語言意識夭未覺醒、着無想箱多、簡單應一句講文化足重要那定。只擺講卡詳細、伊聽了有理解嗎誠認同。不知是我體會卡深、所致講甲卡有理路、亜是伊个想法有改變。

加治个理念有人識、我有小可振動。總是閣想着足多台灣人顚倒無卜信斗、此着卡悲傷。
lenfer
3 months ago 1 @Edit 3 months ago
按呢我着是只欵(chit-khoán)「偏極份子」XDDD
@nong_nong - 最近那個,我完全不覺得到處糾正別人中文的支語警察是什麼台灣本位的語言偏激份子,...
其實着算是二冬外進前、我夭干乾要緊「台灣華語」彼个時拵、我嗎感覺彼根本無一个標凖、所以做任何語言警察朗是足奇怪个代志。

不(m̄)是講袂凍要緊華語、不閣、迫別人不管時朗愛甲汝做伙要緊華語、按呢着袂通。着親像此條講个例、英語嗎是同欵道理。會凍要求加治、譬論講甲意英國演員所以想卜學伊个英語腔口甲用詞、此誠合理。不閣愛尊重別人个選擇、有人講英語甲華語干乾是爲着生活。我此馬着是按呢:華語.英語.德語在我朗是家私、乎人聽有上要緊。

台語即(chiah)是我加治認同个語言、即會去要緊別人咁有講不着也是寫不着。
lenfer
3 months ago 8
Khòaⁿ lâng koh teh thó-lūn "Tiong-kok iōng-gí", khì goân-thâu hit-ê plurk khòaⁿ, goân-lâi chok-chiá ē-hiáu siá Kàu-io̍k-pō͘ Tâi-lô.

Án-ne góa si̍t-chāi khòaⁿ-bô, lóng ē-hiáu siá Tâi-bûn ê lâng ·ah, chò "Tâi-oân Hôa-gí siú-hō͘ chiá" kám bē kám-kak chin gāi-gio̍h?
lenfer
3 months ago
只幅圖有到水!
iSluhuang on Facebook
lenfer
3 months ago @Edit 3 months ago
抵即(tú-chiah)阿母閣寫台語來、寫着此二字:
歸 kui
返 tńg

我只个華語囝仔實在袂共 tńg 寫做「返」、不管是華星文亜是教育部漢字朗不是只个理路、去台字田搜着即知影。莫怪伊會按呢寫。
lenfer
3 months ago 2
台美人分享治台北講台語个經驗:
Catie Lilly on Twitter
lenfer
4 months ago @Edit 4 months ago
昨昏甲阮母仔講電話、小妹放假轉去厝、嗎治邊仔、看阮講台語、着來做伙講。

伊講了甲我差無外多:發音夭閣會得過、不閣誠多詞袂曉講、講袂厘返(liàn-tńg)。總是伊誠愿意講、講甲誠暢个欵(khoán)。

伊講着細漢抵(tú)去幼稚園、逐家朗講台語、我即(chiah)想着伊細漢是阿媽𤆬个、無像我朗店(tiàm)台北。彼拵父母做工課卡無閑、無才調顧二个。

我甲小妹老實講無介熟。細漢个時拵定定會寃家相爭、大漢了後是袂閣寃唖、不閣伊去新竹讀大學、阮鬥陣个時間嗎無多、淡薄仔生份是有影。只幾冬厝內有需要用錢朗伊塊照顧、講好我个部份會閣提乎伊、嗎欠幾那冬唖。講來嗎眞見誚。

阿母有講着看台文字介趣味、小妹講阿母嗎會按呢寫乎伊。按呢阮兜嗎算是台語家庭唖。