BLC❤️東熙
@ka_na_de
51Friends 194Fans
Karma41.62
male
黑葉學院營運中A221

同企不介意的話請直戳友
最喜歡看大家的私噗了
BLC❤️東熙
4 months ago 1
第六週突發事件】小房間集中
BLC❤️東熙
4 months ago 19 @Edit 4 months ago
第五週突發事件】大廣場美食競賽|食用人肉
https://images.plurk.com/6GlYgphjcUp0S47L3HGOdr.png https://images.plurk.com/3IO9dpl3JQZgV03hpDMENI.png
BLC❤️東熙
5 months ago 4 @Edit 4 months ago
第五週突發事件】擊殺機械烏鴉
https://images.plurk.com/6F9uo6CEleIlDdToKBgGVM.png https://images.plurk.com/2GKGOYfoPAPBk4VPorChgo.jpg
BLC❤️東熙
5 months ago 1 @Edit 5 months ago
BLC❤️東熙
5 months ago 4
第三週突發事件MISSY995
https://images.plurk.com/6u4MKU0gzJ0zGTXflFB3Wa.png
(待補完)Loading⋯⋯
BLC❤️東熙
5 months ago 7 @Edit 5 months ago
賓果小遊戲 】 兔兔扮演者: 米希臭臭來源
https://images.plurk.com/4wdJlP6ASQX3Im6KIhhI5r.png https://images.plurk.com/3q7Dj7iVxEbX2pZKGZT4HT.png https://images.plurk.com/AlrvbevUTJGQRnNG5Gotz.png https://images.plurk.com/73uPEjlZpdlSgfD9VqwezY.png https://images.plurk.com/VWxh7XTRsYB6Qvc6vs3Lw.png https://images.plurk.com/2TnueZlM6BP52XJtSC4JsG.png https://images.plurk.com/4NSIdOYLDk6GAaRzkRLSJB.png https://images.plurk.com/4u1Qm2iP9frQxqzUUxhZwf.png
BLC❤️東熙
5 months ago 124 @Edit 5 months ago
第一週突發事件 】公開交流|已結束
https://images.plurk.com/1QrKukgyyTUzgwTcV3Ugzd.png https://images.plurk.com/7IfIup4FfeneYQwEpED8S1.png https://images.plurk.com/1Sus3EMgtU8hITUI1EXS7t.png https://images.plurk.com/6rgKfTIePVV8EF1cGEJIYR.png
BLC❤️東熙
6 months ago 3 @Edit 5 months ago

A-221-東熙
https://images.plurk.com/5acDYPlekoOSBLm7mdoJWs.png
BLC❤️東熙
6 months ago @Edit 5 months ago
黑葉學院
企劃切換
罌粟私立學院
BLC❤️東熙
9 years ago 28
【寢室|時間縫隙|一期尾】Tag小糜
過了多久了呢?