https://images.plurk.com/Qrh9WSrPxRHM5BBwoynDq.jpg https://images.plurk.com/3Cy3xDODOmx3LOEqT5WmVw.jpg https://images.plurk.com/54eldc6omL2paYD5tyMosP.jpg https://images.plurk.com/7CsVkgA6IhewxVNdOxGrDw.jpg https://images.plurk.com/7bZf2I3dXoZvRlZ8cHIBg6.jpg
文藝復興一下,占tag致歉
還是改不過來的髒兮兮手繪,圖1是雙校霸,末三張都是同一張,只是分局部跟全部而已

順便mur一下怪產3 過了那麼久,記憶都風化得差不多了,所以被mur到的都是心中的最痛(?
下收

#GGAD