ಠ_ಠ whispers
#大成內衣 #嘉義 #拒術跨性別
https://images.plurk.com/3sCq8YMl7KOTZr2N5ZbkOm.jpg https://images.plurk.com/6dZ4Dp9lK98eaxgMJQjeqG.png
大成內衣嘉義門市讓男性試穿內衣
嘉義地區介意的女性可以注意一下
警語:下列第一張圖為髒污內褲
https://images.plurk.com/1z3SnNNpSug7N7O5NtbmEB.jpg https://images.plurk.com/6eFQsrKXagphTgr57njKOX.jpg https://images.plurk.com/3AfLFS3c1Amwsvlkr6ldfL.jpg
事主居然還是腳皮哥
更新店家對事件的回應!
https://images.plurk.com/24d4RdP4sdL30LczNtOGSM.jpg