https://truyentiki.com/...
Cách vách song khai cổ ngôn 《 hoa khôi liễu vô tình ( trọng sinh ) 》, hiểu biết một chút ~
bổn văn văn án: Nữ tướng quân vả mặt võng văn bàn tay vàng 36 thức
tòng quân mười tái, thân ...

Truyện Khác :
nownovels/top500nownovels/truyenhay