ViuTV《經緯線》下集講三中商。
聽倒CM有一句:「點解出書咁賺錢?」
我_你咩,三中商唔係要出書賺錢,而係用Channel令你班出版商賺唔到錢。
三中商賣自己出版嘅書多,定係其他出版社嘅書多?梗係其他出版社嘅書多。
賣自己出版嘅書哪有肉食?

#三中商 #出版 #發行 #100毛 #國家級任務
#行家唔好打我 #MEDIUM