DasanJee berbagi
https://images.plurk.com/6462025_e34a7b4f73bfe6d864ade9ee6ed7653d.jpg radha raseshvari ramya rama cha paramatmanah rasodbhava krishna-kanta krishna-vaksha-sthala-sthita