zaia墨
@yau0226
4Friends 0Fans
Karma0.0
female Hong Kong
書痴一名,一天無看書會死掉。
問題少女,問題天天都多。
配角腔,不愛主角愛配角。
zaia墨 正在
8 years ago
笑到手軟中
zaia墨 分享
8 years ago
第一張手工R卡完工,是可愛的史普!果然陪媽媽飲茶係會提高人品。抽到貝姐R1,仲順手抽到史普Lv3。
zaia墨
8 years ago 1
毛毛這陣子黏人黏得緊,剛剛媽媽清潔完佢個籠,就跳出來被媽媽捉住。然後鑽進媽媽懷裏………………睡覺
zaia墨
8 years ago
抽到艾伯專武,布勞,我要尼西R2吾要專武。尼西點解你要離我而去
zaia墨
8 years ago
泉大,我要聖誕賀文
zaia墨
9 years ago 1
吾命8食用完畢
zaia墨 覺得
9 years ago
(閻魔7)初江看來是注定失戀的啦!
zaia墨
9 years ago
IES,i hate you
zaia墨 討厭
9 years ago
媽媽話要睇肉蒲團…趕我上樓(哭)雖然我冇興趣,但係樓上一個人都冇…我怕怕
zaia墨 好奇
9 years ago
有幾多人吾當自己系中國人?我開始認同Wayne話情願香港繼續做英國殖民地。