𝕐𝔸𝕄𝔸👍
@yamafire
69Friends 1082Fans
Karma100.0
雪之國

詳細相關請看置頂

關注OK,加友希望有先互動過~
(建議追蹤後取消關注我轉噗)
容易漏噗被吃訊息
若過久無回應麻煩大家多次tag感恩的心

⁑置頂⁑
因為今年的聖誕樹有像素版的太可愛了..
我也想玩 如果想要雙向,也可以放連結在下面讓我去掛禮物![자라나라 트리트리]我有畫三版禮物!隨機掛~因為有數量限制,所以如果沒了就會掛其他我抽到的奇怪東西(??
https://images.plurk.com/5llE7o8xnKrX81xIywLK3A.gif 紙星星瓶子(或星星糖也可以啦)
https://images.plurk.com/J4Yw6F98crCDT9vlHs5UK.gif 這個是管風琴和十字架夜空背景
https://images.plurk.com/1bdTBAHmFameLVid7ydYz0.gif
掛在聖誕樹上的話,會像直接在樹上開一扇門從異世界飛出來的肥啾!🍄限友粉🍄 🎃0幣台🎃
┎━━━━┒
留空插圖
┖━━━━┚
https://images.plurk.com/3UzCFY68wT7sMKpdNDSqV6.png https://images.plurk.com/2jpGTWMA69KyUAHnKWa8LQ.jpg https://images.plurk.com/7sLl1yRPA2tRFuUcYsjznD.png
https://images.plurk.com/ilg9QK0AE3a6MdTCeGbO.png https://images.plurk.com/79UNnijUn7eixR6A7gOp2f.png https://images.plurk.com/7Gqj7WK4O2ERVLWMDedqL5.jpg
https://images.plurk.com/1LRjwvbWVHR0aLP0FFIY6V.png https://images.plurk.com/67pfHFacDUv0V5IIf0Bswc.jpg https://images.plurk.com/2ZEvjXRR6g9dPrDiXFdO3g.png

繪師放一樓
┎━━━━━━━┒
吉祥系列OC插圖
┖━━━━━━━┚
含克蘇魯元素
✘ ✘ ✘ᴴᵒʳⁱᶻᵒⁿᵗᵃˡ✘ ✘ ✘
https://images.plurk.com/7gZy7p9vY16bDNVJyHtUuj.png https://images.plurk.com/194R8dJkWvABaLqNnf5bGo.png
https://images.plurk.com/7Dx4n5k5Hy5GCZqKV6Lke2.png https://images.plurk.com/4v6jcheI5VXasAj3GcHif2.png
✘ ✘ ✘ⱽᵉʳᵗⁱᶜᵃˡ✘ ✘ ✘
https://images.plurk.com/3A8xjLWDt4l6FuTzu8t5oR.jpg https://images.plurk.com/5XXizRrXdKBKlvycjJzgA0.jpg https://images.plurk.com/4lRWkvYjGolvCntvVWxWwj.png
繪師放一樓
☆·•̥̩̥͙‧·‧̩̥̣̥·͙̥‧❄‧̩̥·‧•̥̩̥͙‧·‧̩̥̣̥☆·͙̥‧❄‧̩̥·‧•̥̩̥͙‧·‧̩̥☆┎━━━━━━━┒
²⁰²³ ᴺᵉʷ ʸᵉᵃʳ ᴳⁱᶠᵗ
┖━━━━━━━┚

☆·•̥̩̥͙‧·‧̩̥̣̥·͙̥‧❄‧̩̥·‧•̥̩̥͙‧·‧̩̥̣̥☆·͙̥‧❄‧̩̥·‧•̥̩̥͙‧·‧̩̥☆
♚ ♚
┎━━━━━━━━━┒
²⁰²².¹¹.²⁹ ⁻ ²⁰²².¹².¹⁰
┖━━━━━━━━━┚
𝕐𝔸𝕄𝔸👍
1 years ago 27 @Edit 1 years ago
┎━━┒

┖━━┚

#像素轉蛋 #友粉限定
┎━━━━━━━━┒
²⁰²² ᴶᵃⁿ.⁻ᴼᶜᵗ.
┖━━━━━━━━┚