Andrea 🍀 謝謝
@moumou1018
13Friends 51Fans
Karma98.61
願能決定句點的樣貌
手搖杯...
好冷啊啊啊!
我想買不鏽鋼環保杯去裝手搖杯🥲
Andrea 🍀 謝謝
1 months ago 5
決定停止收看新聞節目
至少到年底...
Andrea 🍀 謝謝
1 months ago 1
好想吃迴轉壽司啊🍣
Andrea 🍀 謝謝
1 months ago 4
好的待辦事項清單設計拯救了我
Andrea 🍀 謝謝
1 months ago 14 @Edit 1 months ago
#2024手帳日曆開箱噗
#追加今年愛用的文具
#HOOK日曆要等到12月出貨才有開箱

#緩慢更新中
#Conifer綠的事務
#一個話題

關於「消費」
Andrea 🍀 謝謝
1 months ago 2
什麼時候突然驚覺自己真的要好好保重身體呢?