ෆ⸒⸒さきෆ⸒⸒
@mei_mao
38Friends 13Fans
Karma84.7
Taiwan
⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ✿⋯⋯⋯⋯⋯⋯
さき

ᴄᴏsᴘʟᴀʏ | 日常|廚文 |ちいかわ

最近被古本屋與ハチワレ綁架

歡迎回應留言,注意禮貌就好ᰔᩚ
ෆ⸒⸒さきෆ⸒⸒
2 months ago 2 @Edit 2 months ago
✿置頂自介✿

可稱呼 さき |眉毛|眉
噗文多為 娃|日常|ᴄᴏsᴘʟᴀʏ
非常歡迎留言互動,注意禮貌就好ᰔᩚ

三麗鷗的娃衣娃包真的是神作
坐姿出遊小八有一點鬆鬆的
但沒有收基礎S娃不知道會不會比較剛好
https://images.plurk.com/3A7YPVWAl9O58upFllOdsc.jpg https://images.plurk.com/4ciPDrsXybsoQWenp0OKgl.jpg
攝影

在布穀町看到一個超好看超可愛的小久
也好高興能收到返照

◦coser | 諾敏
https://images.plurk.com/2RIzWfVhdriPn52iA5d8y4.jpg https://images.plurk.com/2YoYEZC7Cn4ySjyFRcB9mC.jpg https://images.plurk.com/6JekoGY1ceBZplzzeGIYfS.jpg

來來師傅總算收到了
到集運的時候馬上就去領,打開後整個喜歡到不行
真不愧是我的夢情
https://images.plurk.com/5vuxCBu3eSibJgQDVkuX9f.jpg https://images.plurk.com/1zPG8S5FvTdxZGjSQqV9Do.jpg https://images.plurk.com/yGtC28xW0pD9E68R3VBDg.jpg https://images.plurk.com/6n0lVRpxcjarGYlOoigs0G.jpg

情急之下忘記看其他受注商品
這兩款貼紙有夠可愛
https://images.plurk.com/3qXxoXc9f0T4IRIsed5dOv.jpg https://images.plurk.com/4Y0XOQJcqM28hgPwxBFqBi.jpg
https://images.plurk.com/3gX4Gw800Inyr2BT3rQDNI.jpg
桃古站在一起有夠可愛 ちいかわ×Jリーグ

好高興魔法少女系列畢業了
https://images.plurk.com/6zNJrtcFSBgUbm5t2yGEDc.jpg