Friends Fans
占卜精靈
Karma: 114.44
not stating / other
等放假的Yuna
Karma: 100.34
not stating / other - Taiwan
莫 終了条件未遂
Karma: 121.81
not stating / other - Taipei, Taiwan
淺草籤§
Karma: 120.40
female - Japan
阿希
Karma: 51.19
female - Taiwan
川瀨。Dora (•ө•)♪♬
Karma: 98.14
not stating / other - Taiwan
QQ柳@冬眠+低浮
Karma: 102.72
female - Japan
雁雁🎀學測人質
Karma: 89.67
not stating / other - Taipei, Taiwan
紹嘉ㄦ
Karma: 108.37
not stating / other - Taipei, Taiwan
打工仔彡水毬
Karma: 111.88
not stating / other - Taipei, Taiwan