𝑬𝒕𝒉𝒆𝒍 ෆ 低浮
@kgymtb1996
58Friends 4Fans
Karma90.16
female Kaohsiung City, Taiwan
[emo460] [emo11832] [emo460]

今でもあなたは私の光
(頭貼:小曜)
笑超大聲 這什麼東西
https://images.plurk.com/gNEjJh5k2SjZCpWP4fPnC.png https://images.plurk.com/2G51MzlbotQNdqQ9id29ZR.png https://images.plurk.com/1cHbUrgaJPZVDWs4m1qzZT.png

萬聖節餐廳訂位又是一場戰爭

排翁repo
https://images.plurk.com/7ua9QxSk3P2eM2E537onlY.jpg https://images.plurk.com/4tvwBRwXCeRNhG9mURI79N.jpg
𝑬𝒕𝒉𝒆𝒍 ෆ 低浮
4 months ago 3 @Edit 4 months ago
『呪術廻戦』アニメ公式 on Twitterhttps://images.plurk.com/274pjIiNFpjGILBoq96JG.jpg
我直接被送走 謝謝 人已經走了
𝑬𝒕𝒉𝒆𝒍 ෆ 低浮
4 months ago @Edit 4 months ago
暫定排翁認親噗!!!!!
𝑬𝒕𝒉𝒆𝒍 ෆ 低浮
4 months ago 7 @Edit 4 months ago
𝑬𝒕𝒉𝒆𝒍 ෆ 低浮
4 months ago 15 @Edit 4 months ago

認親卡進度:0%
𝑬𝒕𝒉𝒆𝒍 ෆ 低浮
4 months ago 21 @Edit 4 months ago

https://images.plurk.com/22kCq7xy5IZj3RibprGac0.jpg https://images.plurk.com/3p9mQ38IhfbR1rgRjKfIB5.jpg
啊啊我以為影山的磚會是藍色
然後立牌斷手我不行

https://images.plurk.com/n1IqtD3xib5FUpKylPTUr.jpg

‘’私たちは逃げましょう日暮銀河夢の中で‘’
#9月10日は影日の日