Siao_Bo
@Siao_Bo
11Friends 3Fans
Karma0.0
male Taiwan
Siao_Bo
13 years ago 4
神 我們的樂團可以組成?
Siao_Bo
13 years ago 4
神 吉他手?
Siao_Bo
13 years ago 2
好久沒上了 .. 意思一下露個面 =)
Siao_Bo
13 years ago 1
耶 ~ 生日快樂 !! ( 頭香自己搶走 XD
Siao_Bo
13 years ago
12/6號月考 好多園遊會都不能去 ~"~ ( 完全崩潰不想念書在玩噗
Siao_Bo
13 years ago 2
韓國真的是全世界最大的仁愛之家
Siao_Bo
13 years ago
下噗囉 各位晚安 ~
Siao_Bo
13 years ago 20
對了 ! 我想收集迎新個關關主的噗浪或即時MAS之類的 (( 隊輔太多我會自己找機會加
Siao_Bo
13 years ago 2
辦了好久都沒用過 XD 糟糕阿 , 今天終於開幕囉 ~ !