RAVEN
@RAVENx_x
80Friends 5081Fans
Karma83.61
Taiwan
►常失蹤/夜行性/發圖機器人
►太久的噗不回應,但會看留言
►工作聯絡請走信箱或私噗
[email protected]
─────────────
提問箱
─────────────
►噗寶:missmirum
RAVEN
4 months ago 17 @Edit 4 months ago
上來放一點委託圖.... 含劍三和原創
https://images.plurk.com/IRYDbi8fycaL1ggVElnj3.png https://images.plurk.com/5fWRVY0Xps04FSOWeqaUbq.png https://images.plurk.com/6QNV2UInw1iM4SISTYIInz.png https://images.plurk.com/6AFHCIeGrAim0iALRjYCDH.png

雖然只用到一版但都畫ㄌ就放一下
RAVEN
8 months ago 31 @Edit 8 months ago
委託圖堆堆,含劍三和原創
https://images.plurk.com/7JOayfAsyJG7kJpqBXPRqL.png https://images.plurk.com/1Ihvgjvoa4cKlQMbT2yYbb.png https://images.plurk.com/1cC3l1R273mbCUu4vdvWrO.png https://images.plurk.com/3JEvrzhCY1jt6uoukPn4EF.png https://images.plurk.com/7gVtJKVJFzSdbrCnfXf6xI.png https://images.plurk.com/1m69eKsj92z7qxh3482Xnw.png https://images.plurk.com/7Eb8eos0n27vQaW0VBxmBj.png

時間跨度好大 龜速消化
RAVEN
1 years ago 13 @Edit 1 years ago
一些委託圖&之前路過畫ㄉ逆轉蛋
https://images.plurk.com/2c5nF474fchx7mNcRmCBFX.jpg https://images.plurk.com/2TuE2yKz2rcm5SifIdXi9P.png https://images.plurk.com/5NqmkgFKMP14RZbruEOW7O.png https://images.plurk.com/7rOLx3Kqd81S5yxhwzETgj.png
RAVEN
1 years ago 22 @Edit 1 years ago
一點委託圖
https://images.plurk.com/2l43KOBJMfWxFpxQwfA5jk.png https://images.plurk.com/XT5TcR5vKhw8K04aogIa8.png https://images.plurk.com/5923lbHQtn5Rw0x9fkMYCd.png https://images.plurk.com/1HFe97xdI3cKx5p6h8tVQk.png https://images.plurk.com/2mdk7lBnfLQuJpWBgrxFmg.png https://images.plurk.com/1zChrFJnD8u0yuuivjw5ZQ.png https://images.plurk.com/6eWAdCARsqzUb4PedJGSPo.png
https://images.plurk.com/6K07jXJ71J82CvW3UDY4eU.png https://images.plurk.com/7wDGolmUOvHFKz11tGNPtM.png
最後兩張品項是塗鴉所以完成度會有點落差 快畫完ㄌ......
RAVEN
1 years ago 50 @Edit 1 years ago
好久不見ㄉ委託和塗鴉
https://images.plurk.com/4B2HvbIih4znDX8QO6HLmJ.png https://images.plurk.com/6y081xPmhIy4HDLrnb5vcr.png https://images.plurk.com/7vbaxIpicSCLwy4XkHyAb2.png https://images.plurk.com/OYIaE7MViCMg0nvVBR0dZ.png https://images.plurk.com/6Dvcz6v0veG6sZVrstYPq9.png https://images.plurk.com/1o3rNRzmegE2zOdBTA28qy.png https://images.plurk.com/7CyFUzKCjihaWx1pxvrzid.png https://images.plurk.com/2ZaC1wFCvAYdBbWPLAatST.png https://images.plurk.com/2IRH9yJtUQbnETqPST3Nyp.png https://images.plurk.com/2rrOcyWkcFWamiH9I4NTSN.png

&一點轉蛋圖+圖透用ㄉ咎人
RAVEN
1 years ago 46 @Edit 1 years ago
一點刀也和伏見ㄉ雜圖
https://images.plurk.com/1ftZjmkTuSWCtbe4ZONEgc.png https://images.plurk.com/1v9d1HJTmjQ0A5MI0sRzoU.png https://images.plurk.com/7mXtjN4eDveLnYRgSsWEka.png https://images.plurk.com/4g8Ur9FjLVErE4EwMXueEj.png https://images.plurk.com/2m1YupLZ9xevOkX0yqQa6S.png
上次的重畫ㄌ+補差分就重發一次
RAVEN
1 years ago 7
廢噗