𝑁𝑒𝑚𝑒𝑠
@NEMES_
61Friends 126Fans
Karma61.98
Hungary
動作慢…
¹⁵⁶⁵
   𝐼𝑛 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟
caaly4_m
▫塗鴉集中
https://images.plurk.com/4KUIoWxZFrriMbv8GB6DxV.png 五歲的拉茲洛很容易感冒
¹⁵⁶⁵
  𝐴𝑛𝑑 𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑡 𝑜𝑛𝑐𝑒,
  𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑝𝑠𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑙𝑙.
   ▫▫▫
𝑁𝑒𝑚𝑒𝑠
6 months ago 98 @Edit 6 months ago
¹⁵⁶⁵
https://images.plurk.com/n2HZ0MyTJRp3aMRLEZhJg.png
 𝑆𝑜𝑚𝑒𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝐷𝑒𝑛𝑡-𝑑𝑒-𝑙𝑖𝑜𝑛
len1030 & tabvm
𝑁𝑒𝑚𝑒𝑠
6 months ago 60 @Edit 6 months ago
¹⁵⁶⁵
https://images.plurk.com/2KaBmIhN9Al3rNfLD9VrPL.png
   𝑀𝑎𝑟𝑐ℎ 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑎 𝑙𝑖𝑜𝑛...
caaly4_m
𝑁𝑒𝑚𝑒𝑠
6 months ago 143 @Edit 6 months ago
¹⁵⁶⁴
  公開交流∥ #隘口戰役

走在路上的你恰巧看見一張什麼東西從前方男子的衣擺間掉出,眼看對方頭也不回的離開,以彷彿在比百米競走般的速度越走越遠……
   ▫▫▫
▫塗鴉集中
https://images.plurk.com/1fEKoicPxxpe4x5iWC2v6I.png 十年之前拉茲洛還在蛋裡…
𝑁𝑒𝑚𝑒𝑠
6 months ago 22 @Edit 5 months ago
¹⁵⁶⁴
sǝop ʍoןןɐʍs ǝuO
ǝʞɐɯ ɹǝɯɯns ɐ ʇou
   ▫▫▫
¹⁵⁶⁴
ɹǝʌǝℲ ƃuı̣ɹdS
   ▫▫▫
𝑁𝑒𝑚𝑒𝑠
7 months ago 25 @Edit 7 months ago

⚔︎ 𝔑𝔢𝔪𝔢𝔰 𝔖𝔞𝔯𝔨𝔞𝔫𝔶𝔬𝔨