shao
@140208
204Friends 786Fans
Karma126.84
shao 分享
8 years ago
讓眼睛很舒服的 ~ 綠 ~
shao 分享
8 years ago
神秘湖 ~~
shao
8 years ago
這個人忘了阿扁高舉上銬的雙手時也是高喊 < 政治迫害 > !
shao 分享
8 years ago
『乎蘭趴都是火』的一句話 : 一切合法但不合理觀感不佳 !
shao 分享
8 years ago
常出現在廣告中的山路 ~~
shao 分享
8 years ago