move_it_1978 bilang
14 years ago
Kmnangan jang seindah- indahnja & sesoekar-soekarnja jang boleh direboet oleh manoesia, ialah memoetoeskan diri sendiri(r.a kartini) (wave)
latest #12
theelauwxie bilang
14 years ago
r
theelauwxie bilang
14 years ago
e
theelauwxie bilang
14 years ago
s
立即下載
theelauwxie bilang
14 years ago
p
theelauwxie bilang
14 years ago
o
theelauwxie bilang
14 years ago
n
faza bilang
14 years ago
r
faza bilang
14 years ago
e
faza bilang
14 years ago
s
faza bilang
14 years ago
p
faza bilang
14 years ago
o
faza bilang
14 years ago
n
back to top