ㄇㄨㄚˇ吉可愛-阿雲:D
8 months ago @Edit 3 months ago
【置頂】
#委託小幫手 #表符委託
因為喜歡畫表符,所以開一個【OC表符長期佛系繪製】的委託放著

不收純文字、不收二創,
接受原創、夢設,只接自繪,
!是直接以委託者的自繪圖改圖,介意者請注意!

可以增加/修改一次,可以台新帳戶1:45 or 一次三噗幣,15~25張起跳,打賞隨意,
9/22新增:如果超過55張請加收1幣 我太會爆了
latest #27
ㄇㄨㄚˇ吉可愛-阿雲:D
8 months ago @Edit 2 weeks ago
請給我:

人物性格設定、至少完整露臉的PNG圖檔,
可直接私噗詢問,註明特別想要的表情,
例:張口笑(張眼/閉眼)、戰損受傷、哭泣……等,其餘由我自由發揮,畫好後給確認完會做成表符包給圖,
大小為100x100,通常可以2~3天畫完,忙得話一個禮拜_(´ཀ`」 ∠)_,但若有急用請告知~!

下收參考例圖
ㄇㄨㄚˇ吉可愛-阿雲:D
8 months ago @Edit 7 months ago
https://images.plurk.com/72bftVox3vfG0FYrjjdx0Q.png https://images.plurk.com/1iJ3qjzLBBYwMfBQZIPHbk.png https://images.plurk.com/5f73UNEK7Esq1gAfESddPJ.png https://images.plurk.com/5fwfBKTftElfAZIMIslVGo.png https://images.plurk.com/1JCF7qKI2fhm1y8zAGxvH6.png https://images.plurk.com/5vbYOZCk5res9e38fApCWH.png https://images.plurk.com/64vIRpqa1fDbpmsteIcBdt.png https://images.plurk.com/7CyX9t44vFlVFbEzcKZr6A.png https://images.plurk.com/3AydAW2i32YM1eKs06TckH.png
https://images.plurk.com/2frRZTZXGHX149BRSV6jKt.png 姆羅中
ㄇㄨㄚˇ吉可愛-阿雲:D
8 months ago @Edit 7 months ago
https://images.plurk.com/4oS0i6O41mEB2kZfXAi2vs.png https://images.plurk.com/3WR5EXepB7nP9HxIM5iq21.png https://images.plurk.com/3bnCBSYSlG6cH4vgkcdRHx.png

6/17新增例圖,感謝觀看:D
立即下載
ㄇㄨㄚˇ吉可愛-阿雲:D
7 months ago @Edit 7 months ago
https://images.plurk.com/5q3ur3Og0RCNcxVgayCiGz.png 奈特尼爾
https://images.plurk.com/71OuzpQZr0SQXhEtvSinaQ.png
https://images.plurk.com/7jebAlMP9ITvb4UE63Wewy.png 百足
7/4新增例圖
ㄇㄨㄚˇ吉可愛-阿雲:D
7 months ago @Edit 7 months ago
https://images.plurk.com/2wwrcBdIufLZ4svGiUbphW.png
7/11新增例圖
https://images.plurk.com/6z3bb7rWHmHcduQ3KyxP1U.png
7/18二增
ㄇㄨㄚˇ吉可愛-阿雲:D
7 months ago @Edit 6 months ago
https://images.plurk.com/h5pj3leOd5XgRV3sljjBq.png 玫伊
7/18新增例圖

https://images.plurk.com/FIlMJjdCONG1zjKAaSm6r.png 午嶽
7/24二增

https://images.plurk.com/413bkHKe6Y9zy2Sd2t4eMh.png

8/4三增
ㄇㄨㄚˇ吉可愛-阿雲:D
7 months ago @Edit 7 months ago
https://images.plurk.com/1cu5sOpBCHPbdytrgEIES0.png
https://images.plurk.com/UO0EWk7y51VVnOGzzvDg5.png
7/23新增例圖
https://images.plurk.com/38MnA39CpijLW8PykR7ybX.png
7/24新增例圖,感謝觀看~~
ㄇㄨㄚˇ吉可愛-阿雲:D
7 months ago @Edit 6 months ago
https://images.plurk.com/7uzyELqe3RcUprC7hMF3yD.png
https://images.plurk.com/61THIeQnAcY71YeSTMLWOm.png
7/24二增
ㄇㄨㄚˇ吉可愛-阿雲:D
6 months ago @Edit 6 months ago
https://images.plurk.com/7LM0pEV0vlhksYqKhfbr4n.png 聊天室包子
8/7新增例圖,感謝觀看~~~
ㄇㄨㄚˇ吉可愛-阿雲:D
5 months ago @Edit 5 months ago
9/8新增
https://images.plurk.com/2pP0hNENneDIBv1UYUawFB.png
https://images.plurk.com/3LMhR67XM9iMAG8fP0Ztld.png
ㄇㄨㄚˇ吉可愛-阿雲:D
5 months ago @Edit 5 months ago
9/15新增
https://images.plurk.com/Ym0uvdcjSircPUuK6o47y.png

https://images.plurk.com/3a5ztRwi5cmwv1GLX1Co9f.png
9/17新增
https://images.plurk.com/3Ts0oX6D7xlkLDYruF4Ifr.png
ㄇㄨㄚˇ吉可愛-阿雲:D
5 months ago @Edit 4 months ago
9/18新增
https://images.plurk.com/56e8YVOT32f6L4kWSYnOfJ.png

10/9二增
https://images.plurk.com/5qWAqO3zCEKNJt086IGHFS.png
9/22新增
https://images.plurk.com/2LHZ0zApGRvrSNa7wvsbI7.png 赫亞.諾特
9/26新增
https://images.plurk.com/1saY9dwUHGjrcTbFWfFDwh.png
10/28新增
https://images.plurk.com/39SGNA2EEyoqy9YxrUpVUg.png
11/20新增
https://images.plurk.com/13k7GWEwUQ9A0pu2FjGWrE.png 蘿妲
ㄇㄨㄚˇ吉可愛-阿雲:D
2 months ago @Edit 2 months ago
11/29新增
https://images.plurk.com/Dnu5R003l3rCnVfvOcC8S.png
https://images.plurk.com/5WMG4GhKzsbKe9ylUXyRME.png
https://images.plurk.com/4ciQo7oEQIKxnF6sGb7oSE.png
12/2新增
https://images.plurk.com/2IIdSgFM8q2ajWlkKpOQ7P.png
12/10新增,感謝觀看~
https://images.plurk.com/3SU9xTgGI8fx2ZwkzgGpiU.png
12/10新增,感謝觀看~
https://images.plurk.com/2KVHPKzaFk9Vlfs9inHGty.png
https://images.plurk.com/4PHJfTcuY8DxNxZ8uPJgHn.png
1/1新增,感謝委託XD
https://images.plurk.com/7KyWEWiNn8rXtzDIxaHMKN.png
1/19新增,感謝觀看~
https://images.plurk.com/5RWuZuppjUzrv8ZTnLnAXE.png
2/9新增,感謝觀看!
https://images.plurk.com/3VXIpaTVZlY8zmbQjYAmmq.png
ㄇㄨㄚˇ吉可愛-阿雲:D
5 days ago @Edit 5 days ago
2/20新增,感謝觀看!
https://images.plurk.com/3eDsdoKEHiN3byQoKO8Jxk.png 奧田律輝
back to top