ಠ_ಠ 偷偷說
1 months ago
【深夜FF14台】 #噗幣轉蛋
hi光戰們,要繼續算數學嗎?
4(X-2Y)+6=X+Y
所以, X=?,XY=?
條件下收
latest #79
ಠ_ಠ
1 months ago
【複製作答】X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
【收角】限貓、兔、龍、精靈(all男)
【幣數】15幣只收一個
【範圍】大頭頸肩或多一點
【上色】基本線+上色, no圖透
【其他】可隔骰 
【掉落】盡量一周內
────────────────────
骰出對應數字後投幣可私我角色串
hi,又是我!我只是想舒壓XDDD
ಠ_ಠ
1 months ago
來晚安了Z
salt5012
1 months ago
我...先算一下
cod6927
1 months ago
這答案有很多組耶……
salt5012
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
deer7246
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
骰一下開算
salt5012
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
deer7246
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
salt5012
1 months ago
算到一組了...看運氣
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
prince3328
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
salt5012
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
deer7246
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
salt5012
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
raisin5348
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
salt5012
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
deer7246
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
salt5012
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
deer7246
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
salt5012
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
deer7246
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
cod6927
1 months ago
x+2=3y
所以y代入1.2.3.4……得出x

藍骰是1~10,所以(x,y)是這幾組:
(1,1)、(4,2)、(7,3)、(10,4)

XY是:01、08、21、40
deer7246
1 months ago
cod也太好
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
salt5012
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
deer7246
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
raisin5348
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
salt5012
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
deer7246
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
salt5012
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
deer7246
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
salt5012
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
raisin5348
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
deer7246
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
salt5012
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
deer7246
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
salt5012
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
uranus4651
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
deer7246
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
salt5012
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
deer7246
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
salt5012
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
deer7246
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
salt5012
1 months ago
骰到天荒地老ww
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
deer7246
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
睡前看到只能骰了
salt5012
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
deer7246
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
salt5012
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
deer7246
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
salt5012
1 months ago
第二顆沒0就可以跳過了
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
deer7246
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
salt5012
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
deer7246
1 months ago
第一顆不是14710也可以重骰了
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
salt5012
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
deer7246
1 months ago
X= (dice10) ,XY= (digit) (digit)
salt5012
1 months ago
salt5012
1 months ago
恭喜歐王deer7246:
deer7246
1 months ago
???
deer7246
1 months ago
以為要骰很久,謝謝salt一起
salt5012
1 months ago
我就差3變2,敗了
salt5012
1 months ago
欸巜我看錯了,是10 40 (累了
deer7246
1 months ago
當作累積之後骰坐騎的運氣
deer7246
1 months ago
已投,再麻煩噗主了
ಠ_ಠ
1 months ago
睡醒了,恭喜deer! 我到公司來看ww
ಠ_ಠ
1 months ago
wow,也是個帥氣的孩子呢XDDD(現在才到公司
deer7246
1 months ago
哇居然還被誇 工作辛苦了
ಠ_ಠ
1 months ago
deer7246: https://images.plurk.com/3oHy6acxe3OAu7nTmMJJJ0.png
之後才會開始處理上色~先睡覺晚安!!
deer7246
1 months ago @Edit 1 months ago
睡前看到帥寶開心眼神好辣 ......!
晚安請好好休息
ಠ_ಠ
1 months ago
deer7246: https://images.plurk.com/5rv3dPsHgDrBfuUpFWXY7z.png 完稿啦!!! 謝謝這次遊玩
salt5012
1 months ago
好帥
ಠ_ಠ
1 months ago
salt5012: 謝謝XDDDDDDDD deer家的孩子好看怎麼畫都好看!
ಠ_ಠ
1 months ago
salt5012: 下次還有開的話也會通知(大概
pepper4702
1 months ago
噗主的圖真的每次看都好驚艷
salt5012
1 months ago
ಠ_ಠ: 好耶!期待下次的數學課
ಠ_ಠ
1 months ago
pepper4702: 哈哈哈謝謝,比工作紓壓的圖都是好東西!!!
deer7246
1 months ago
哇好快謝謝您超好看
好喜歡他的眼神您畫的超辣
嘴唇也畫出的遊戲裡薄薄的質感超美
拉衣領的漂亮手指也超讚
有骰到太幸運了好開心 ......!
也請問標註也是寫上面的帳號嗎謝謝

另外方便的話也想麻煩修改眼睛的顏色 (他是藍綠色的目珠
ಠ_ಠ
1 months ago @Edit 1 months ago
deer7246: 修改來啦!!!
https://images.plurk.com/7kwohJjgOVAno5jAS4rwIQ.png
因為我直接吸照片的顏色,大概吸歪了不好意思!!!
藍綠色眼睛漂亮!
ಠ_ಠ
1 months ago
標註我帳號就可以了XD
aerysky
ಠ_ಠ
1 months ago
deer7246: 然後你也太會誇誇了謝謝XDDDD!!
deer7246
1 months ago
謝謝您這邊會好好標註收藏的
是您畫的超好看才誇得出來啦!再次感謝
back to top