ಠ_ಠ 偷偷說
1 years ago

本週測驗,「如何讓你的生命之流變得簡單與自由」
單純,是2021年非常能夠支持我們的品質
而這也是Julia我的個人品質與能量

我很擅長突破盲點,去讓事情再一次回到簡單與單純當中

也因此,這次的測驗我想與大家分享我的個人品質與火案
請在下面5個數字中選擇“一個”你很有感覺的數字
9, 7, 11, 5, 8

讓簡單與單純可以流向你

歡迎分享轉噗
Love, Julia
latest #617
witch2623
1 years ago
5
ginger1107
1 years ago
11
lychee3809
1 years ago
9
lemon979
1 years ago
5
python2060
1 years ago
7
venus6638
1 years ago
5
crane8407
1 years ago
7
coffee8291
1 years ago
9
falcon5377
1 years ago
9
loquat1928
1 years ago
8
cherry3789
1 years ago
8
ibis6163
1 years ago
5
owl2871
1 years ago
8
kudu1539
1 years ago
7
caviar1360
1 years ago
11
tofu4877
1 years ago
9
virgo8289
1 years ago
9
mule2373
1 years ago
11
crab8069
1 years ago
9
prince2961
1 years ago
11
milk2050
1 years ago
5,謝謝Julia!
ramen7627
1 years ago
11
kimchi7801
1 years ago
11 9
burger8985
1 years ago
11
ape267
1 years ago
11
ferret1226
1 years ago
5,感謝~
puppy1856
1 years ago
9
carrot6727
1 years ago
5
weasel8394
1 years ago
11
mussel2852
1 years ago
9
rabbit9620
1 years ago
11
alien2234
1 years ago
9
jujube1882
1 years ago
9 謝謝噗主
mink2072
1 years ago
9!
goat3405
1 years ago
7!
tea5722
1 years ago
11
olive3824
1 years ago
11
virgo1307
1 years ago
5
koala6663
1 years ago
11
bread8873
1 years ago @Edit 1 years ago
9,謝謝噗主
fries7317
1 years ago
8
koala1966
1 years ago
9
rabbit8541
1 years ago
8
pamelo4845
1 years ago
9 謝謝噗主
cake3667
1 years ago
9,謝謝噗主
mango1450
1 years ago
7 感謝噗主
bagel2537
1 years ago
5
beetle2519
1 years ago
11,謝謝~
udon9403
1 years ago
11
human2473
1 years ago
11,感謝
cookie9231
1 years ago
11,謝謝
puff3608
1 years ago
7
謝謝Julia
bull3337
1 years ago
8,謝謝噗主
dog1487
1 years ago
7 謝謝噗主
puppy8660
1 years ago
11
witch9976
1 years ago
5,謝謝Julia
sushi1465
1 years ago
7
yam3404
1 years ago
7 謝謝
apple8507
1 years ago
5
jaguar9531
1 years ago
11
coral816
1 years ago
11
soda9889
1 years ago
9,謝謝噗主
nori2625
1 years ago
9
ape4228
1 years ago
11
horse5851
1 years ago
11.5選不出來
snack9676
1 years ago
11
whisky6496
1 years ago
11
brandy5557
1 years ago
7~謝謝
ox5434
1 years ago
7
swan13
1 years ago
11,謝謝噗主
berry9201
1 years ago
7
lizard217
1 years ago
8,謝謝!
caviar8707
1 years ago
9
ox1817
1 years ago
8,謝謝噗主
wasabi9033
1 years ago
9
mule1800
1 years ago
11
duck997
1 years ago
5
pig7565
1 years ago @Edit 1 years ago
11,謝謝噗主!
tomato8992
1 years ago
5,謝謝噗主
miso6938
1 years ago
11 謝謝Julia
apple7746
1 years ago @Edit 1 years ago
9 謝謝!!!
pamelo8371
1 years ago
7 謝謝Julia
puppy464
1 years ago
9, 謝謝
mousse4648
1 years ago
5
cock7873
1 years ago
9
tofu8928
1 years ago
11,謝謝噗主
toro4578
1 years ago
11
frog2057
1 years ago
5
orange4183
1 years ago
11
ramen6734
1 years ago
8
coral6400
1 years ago
11,謝謝你
mint4142
1 years ago
11/8有點難選,謝謝噗主
ferret2787
1 years ago
9
aries4835
1 years ago
8,謝謝噗主
falcon4048
1 years ago
8
falcon4048
1 years ago
5亦然
pizza17
1 years ago
11
knight4160
1 years ago
8,謝謝你
mouse5155
1 years ago
9
parrot3083
1 years ago
7 謝謝噗主
goose6277
1 years ago
11 平衡的感覺
carrot3480
1 years ago
5
dog4423
1 years ago
8
snail1326
1 years ago
11
zebra4153
1 years ago
5
mango6823
1 years ago
9,謝謝噗主
pasta5790
1 years ago
11,謝謝!
candy5629
1 years ago
9~謝謝Julia
fox1085
1 years ago
9
sake8908
1 years ago
5
human7105
1 years ago
11
sundae6254
1 years ago
9 謝謝噗主
plum8185
1 years ago
11
mule1522
1 years ago
7
cheese6307
1 years ago
11 謝謝噗主!
puff4416
1 years ago
11
lizard6437
1 years ago
9
ramen3901
1 years ago
11
bread1296
1 years ago
8
falcon7555
1 years ago
11,謝謝!
pea6303
1 years ago
8
raisin4864
1 years ago
7,謝謝
cream4557
1 years ago
9
turkey9788
1 years ago
9
parrot9346
1 years ago
11
mango2279
1 years ago
9
cheese7587
1 years ago
5
cheese7587
1 years ago
謝謝噗主
wasabi2465
1 years ago
5,感謝!
zebra455
1 years ago
7 謝謝
uranus6704
1 years ago
5 謝謝噗主
goji540
1 years ago @Edit 1 years ago
11,謝謝噗主
prawn4283
1 years ago
7
brandy5229
1 years ago
5
kimchi2880
1 years ago
noodle4475
1 years ago
9
pie9996
1 years ago
8
fox3808
1 years ago
9 ,感謝!
papaya7504
1 years ago
8 謝謝噗主
ape9679
1 years ago
11 謝謝噗主
yogurt8368
1 years ago
7
ginger4947
1 years ago
11,謝謝
salmon3371
1 years ago
11
noodle9256
1 years ago
11
lamb8948
1 years ago
9
parrot9284
1 years ago
7
turtle4899
1 years ago
7
alpaca1446
1 years ago
8
pony7488
1 years ago
9
worm9940
1 years ago
7謝謝噗主
walrus2549
1 years ago
5 感謝!
prince7378
1 years ago
5,謝謝噗主!
king7504
1 years ago
5 11
nut841
1 years ago
11
cola3478
1 years ago
5,謝謝Julia
ibis3624
1 years ago
11,謝謝
tomato8355
1 years ago
9,謝謝
soup3771
1 years ago
7 謝謝噗主
pigeon9776
1 years ago
9,謝謝噗主
pita1464
1 years ago
9
raisin5207
1 years ago
11 謝謝Julia
panda2106
1 years ago
9
mink8875
1 years ago
11
sesame5248
1 years ago
11 (lots)
cola8852
1 years ago
7
cashew1398
1 years ago
11,謝謝Julia!
banana2314
1 years ago
9
coke7525
1 years ago
11
moose5425
1 years ago
8
scone7317
1 years ago
11,謝謝噗主!
burger1881
1 years ago
11 謝謝
sugar3342
1 years ago
8
lark6341
1 years ago
5謝謝Julia
eel7544
1 years ago
11
gemini1432
1 years ago
5, 謝謝 Julia
olive8097
1 years ago
9 謝謝
sundae6978
1 years ago
11
celery4918
1 years ago
11
bunny2434
1 years ago
8
bread9450
1 years ago
11
toro6410
1 years ago
8
garlic3359
1 years ago
11
eel5803
1 years ago
11
noodle5649
1 years ago
7
papaya2847
1 years ago
8
guava4839
1 years ago
11
cola9499
1 years ago
5
pitaya5642
1 years ago
11
finch2026
1 years ago
9,謝謝噗主
litchi7280
1 years ago
9
coffee3249
1 years ago
9 謝謝噗主~
sesame2195
1 years ago
11 謝謝Julia
frog1330
1 years ago
11
king7900
1 years ago
11
wasabi8422
1 years ago
9
coke7246
1 years ago
9.5
python4270
1 years ago
7
kudu9434
1 years ago
11,謝謝🙏
mint9209
1 years ago
11
donut1767
1 years ago
11
berry1345
1 years ago
5,謝謝噗主
shabu2120
1 years ago
5 謝謝噗主
hawk3868
1 years ago
11,謝謝Julia
taro6754
1 years ago
11謝謝
ibis8196
1 years ago
9
nori6408
1 years ago
11,謝謝噗主
cream3483
1 years ago
7
mint427
1 years ago
11
crab3029
1 years ago
8,謝謝您
bbq8244
1 years ago
11
human3327
1 years ago
9 謝謝
pomelo8197
1 years ago
7
謝謝噗主!
jujube1637
1 years ago
11
prawn2801
1 years ago
11
ginger8261
1 years ago
11
jaguar7475
1 years ago
8 謝謝噗主
corn5397
1 years ago
7
puff569
1 years ago
11
prince2309
1 years ago
5
pony1621
1 years ago
5
giant6017
1 years ago
7
wine4881
1 years ago
9
noodle4663
1 years ago
7 謝謝噗主!
ape8107
1 years ago
11
eagle2578
1 years ago
9 謝謝
aries3567
1 years ago
11
falcon1281
1 years ago
5
wolf1032
1 years ago @Edit 1 years ago
5,謝謝噗主!!
chili6770
1 years ago
9,謝謝噗主
plum7793
1 years ago
11
snack3028
1 years ago
7
beetle3575
1 years ago
11
viper7553
1 years ago
9
bean5581
1 years ago
11
queen2183
1 years ago
8
fig9789
1 years ago
5
walrus9729
1 years ago
11
shabu9150
1 years ago
5
salt6570
1 years ago
7 謝謝噗主!
prince9063
1 years ago
9
horse1293
1 years ago
11,謝謝
crab4977
1 years ago
9
bat3158
1 years ago
11
cafe9742
1 years ago
11
prince2371
1 years ago
5
mars1454
1 years ago
11
cock4154
1 years ago
11
beer637
1 years ago
7
mars117
1 years ago
11
turtle3331
1 years ago @Edit 1 years ago
11謝謝噗主
peanut6170
1 years ago
7
baboon5721
1 years ago
9
eel9902
1 years ago
9
peach8092
1 years ago
9,謝謝噗主
mango7329
1 years ago
11,謝謝噗主
prince7094
1 years ago
11
puma2878
1 years ago
7
orange5764
1 years ago
5
turtle7844
1 years ago
11 謝謝
noodle3462
1 years ago
11謝謝噗主
sugar5532
1 years ago
11,謝謝噗主
pigeon10
1 years ago
(dice12)
banana2684
1 years ago
11
dove1481
1 years ago
9
soda6960
1 years ago
11
pamelo955
1 years ago
11
snake1438
1 years ago
9(lots)
eagle5175
1 years ago
11
scone3948
1 years ago
5
snake913
1 years ago
9
rabbit7149
1 years ago
11
swan636
1 years ago
5
cheese3205
1 years ago
7
lizard2447
1 years ago
7,謝謝噗主
hotdog275
1 years ago
11
goose8004
1 years ago
7,謝謝噗主~
saturn5228
1 years ago
11
crane2600
1 years ago
7
taco1614
1 years ago
11
lion844
1 years ago
11
taco4040
1 years ago
5
moon8279
1 years ago
11
lizard1992
1 years ago
9
kimchi6988
1 years ago
9,謝謝Julia
weasel6247
1 years ago
7,謝謝🙏
bun6836
1 years ago
7,謝謝噗主~
ham7301
1 years ago
11
rat3872
1 years ago
11,謝謝噗主
parrot8048
1 years ago
9 謝謝
pizza951
1 years ago
7
grape5900
1 years ago
5
baboon8803
1 years ago
11,謝謝Julia
mochi6672
1 years ago
7
shrimp4491
1 years ago
9
solar1278
1 years ago
11
bun7276
1 years ago
11,謝謝噗主
deer9895
1 years ago
11
cream9049
1 years ago
7
aries193
1 years ago
11,謝謝噗主
clam992
1 years ago
8,謝謝噗主
jaguar3041
1 years ago
9
sundae2516
1 years ago
11,謝謝噗主
falcon4164
1 years ago
9
wasabi8551
1 years ago
11
mink3661
1 years ago
11 謝謝噗主
guava1783
1 years ago
11
crane8522
1 years ago
9
gin5491
1 years ago
9
cheese3914
1 years ago
11,謝謝噗主
pita7718
1 years ago
9
shrimp5566
1 years ago
11
cashew5964
1 years ago
7
waffle550
1 years ago
11,謝謝Julia
pomelo3723
1 years ago
11
nut4975
1 years ago
5
aries1699
1 years ago
7
bison9878
1 years ago
5
candy1633
1 years ago
11
shake2156
1 years ago
11,謝謝
cocoa5137
1 years ago
9
loquat6874
1 years ago
8 謝謝噗主
turkey1837
1 years ago
7
hawk2004
1 years ago
8
lime3535
1 years ago
9
chili4280
1 years ago
7
fig7762
1 years ago
5 謝謝
cashew3246
1 years ago
7
coral4812
1 years ago
9
prince6750
1 years ago
11
puppy464
1 years ago
謝謝Julia的解說!
rabbit4989
1 years ago
11
snake913
1 years ago
謝謝解說🥺💙💙💙💙💙
bread8873
1 years ago @Edit 1 years ago
謝謝Julia解說…
mouse5155
1 years ago
選9,感謝Julia
ಠ_ಠ
1 years ago @Edit 5 months ago
ಠ_ಠ
1 years ago @Edit 5 months ago
mantis827
1 years ago
(dice12)
puff3608
1 years ago
謝謝你
king7504
1 years ago
謝謝
beetle3575
1 years ago
謝謝 (激動個啥)
jaguar9531
1 years ago
謝謝
horse5851
1 years ago
謝謝,這個來的好即時QAQ
waffle550
1 years ago
謝謝
whisky6496
1 years ago
謝謝Julia
aries1699
1 years ago
謝謝Julia
bagel7422
1 years ago
9
python4270
1 years ago
謝謝
cafe9742
1 years ago
謝謝QQ
goose9865
1 years ago
7,
kimchi9989
1 years ago
7,謝謝噗主
rabbit4989
1 years ago
謝謝噗主
weasel612
1 years ago
謝謝噗主 (heart)
pizza951
1 years ago
謝謝...
goose8004
1 years ago
謝謝噗主,覺得得到了很大的寬慰
lynx5387
1 years ago
5
turtle3331
1 years ago
感受到11的愛 比以往的都還要直白重擊
ಠ_ಠ
1 years ago @Edit 5 months ago
lynx7954
1 years ago
11
mousse4648
1 years ago
謝謝噗主
horse1293
1 years ago
非常感謝Julia,總是能切中要害,看到一半已泛淚,但忍著把所有內容看完。
cola8852
1 years ago
謝謝Julia
whisky5448
1 years ago
謝謝 Julia!
prince9063
1 years ago
謝謝 Julia
witch9976
1 years ago
選5,很感動,謝謝Julia
taco2534
1 years ago
選5 被鼓勵了 謝謝您
ant2721
1 years ago
選了5和11,非常感動 謝謝Julia
banana2314
1 years ago
謝謝噗主! (flower)
ಠ_ಠ
1 years ago @Edit 5 months ago
cheese3914
1 years ago
謝謝噗主……
solar1278
1 years ago
選了11,謝謝噗主的訊息,開心最重要了,謝謝!
mochi9217
1 years ago
謝謝 Julia
toast3373
1 years ago
8,謝謝噗主
tako6438
1 years ago
7
noodle5677
1 years ago
11,看完覺得很準,謝謝噗主
frog2057
1 years ago
選了5真的是我一直以來的狀況,更有勇氣面對了,謝謝Julia:'-(
shake5452
1 years ago
9
hotdog1164
1 years ago
天啊太準了……謝謝噗主!
bread1668
1 years ago @Edit 1 years ago
謝謝Julia
pirate2033
1 years ago
5
squid1482
1 years ago
11
olive4399
1 years ago
7,準的想要哭出來了,謝謝噗主
goat2084
1 years ago
11
brandy2386
1 years ago
7
rum7415
1 years ago
11
pomelo3676
1 years ago
8
horse6681
1 years ago
11
lime9309
1 years ago
9
scone7953
1 years ago
7
scone7953
1 years ago
謝謝你
mink3661
1 years ago
是很棒的提醒跟建議
謝謝Julia準備的測驗,每次都受益良多
litchi3513
1 years ago
11
wolf1138
1 years ago
11
puff1256
1 years ago
7謝謝!
lychee8435
1 years ago
9 謝謝!!
sun1674
1 years ago
9
owl7962
1 years ago
11 感謝♡
beer637
1 years ago
謝謝噗主
wolf8702
1 years ago
11
deer9392
1 years ago
11
berry1323
1 years ago
謝謝
olive6198
1 years ago
謝謝噗主 最近的壓力太大 會對自己好一點的
crane2022
1 years ago
9
pomelo7459
1 years ago
謝謝
toast1861
1 years ago
9 感謝
cobra8736
1 years ago
9
alien8214
1 years ago
11
ferret2268
1 years ago
11
sheep5619
1 years ago
謝謝噗主!!!
chick1995
1 years ago
11
dove8936
1 years ago
9
egg9974
1 years ago
9
candy7321
1 years ago
選8和11,很準
fairy9060
1 years ago
11
whale5454
1 years ago
9
queen2183
1 years ago
謝謝噗主
crepe5650
1 years ago
11
tofu7449
1 years ago
謝謝Julia
rat200
1 years ago
11
python1486
1 years ago
11
carrot6727
1 years ago
有人打不開5的網頁嗎?
pig5191
1 years ago
11
kimchi7801
1 years ago
謝謝鋪主!
otter5966
1 years ago
5
pasta6470
1 years ago
8
puff4509
1 years ago
7
knight5301
1 years ago
8
shabu9779
1 years ago
7
cashew3030
1 years ago
7
pie6600
1 years ago
11,謝謝~
baboon4765
1 years ago
9
chili581
1 years ago
8
jay2953
1 years ago
9謝謝Julia
tako8470
1 years ago
9
pig4008
1 years ago
選了5,謝謝噗主!
goose559
1 years ago
9
toast2139
1 years ago
11
donut7738
1 years ago
9
candy4201
1 years ago
9
banana9812
1 years ago
9
mochi8568
1 years ago
9
lamb2031
1 years ago
11~
hen285
1 years ago
11
goat1921
1 years ago
11
beer9693
1 years ago
5
turtle4329
1 years ago
9
rum7097
1 years ago
9
taro6697
1 years ago
5,謝謝!
turtle2539
1 years ago
7
turkey2440
1 years ago
9
mantis2471
1 years ago
7
rice3670
1 years ago
5
jaguar1039
1 years ago
5跟8 糾結中XD
好像5比較多!
soda4866
1 years ago
9
crane2819
1 years ago
11
muffin6078
1 years ago
9
shabu2120
1 years ago
謝謝噗主
5看了好感動
viper4484
1 years ago
9
snack6267
1 years ago
11
uranus6704
1 years ago
謝謝噗主 泛著淚看完 5
ramen7072
1 years ago
7 謝謝
peanut6031
1 years ago
9
cookie5937
1 years ago
謝謝噗主 選7的我會好好休息 ><
lord9920
1 years ago @Edit 1 years ago
11 意外的很準確 感謝噗主
udon7708
1 years ago
(dice) /5
謝謝 Julia (flower)
witch5347
1 years ago
11
witch5347
1 years ago
謝謝噗主
sheep3723
1 years ago
11
mink7942
1 years ago
11
ape3269
1 years ago
7 謝謝噗主~
star2767
1 years ago
9,謝謝噗主!
pony5445
1 years ago
9 11
11多點
感謝你
orange5217
1 years ago
9
chili5204
1 years ago
11
謝謝噗主
soup6394
1 years ago
9 謝謝噗主!!
kiwi2341
1 years ago
11
falcon1281
1 years ago
謝謝噗主🙏🏻
plum2923
1 years ago
謝謝Julia!解讀很溫暖又受用
sugar1341
1 years ago
11,謝謝!
candy285
1 years ago
9,試試看
ant5996
1 years ago
謝謝噗主,我要讓自己開開心心
knight7082
1 years ago
8
sundae2516
1 years ago
11
謝謝噗主
snake7469
1 years ago
7 謝謝
caviar2600
1 years ago
11
peanut2772
1 years ago
11
pie5545
1 years ago
9謝謝噗主
melon8236
1 years ago
11
eagle8003
1 years ago
8
ramen8288
1 years ago
8
mochi4846
1 years ago
7
king2663
1 years ago
9
hen7628
1 years ago
7
puff118
1 years ago
謝謝噗主!
cafe8716
1 years ago
11
mantis827
1 years ago
(dice12)
cheese7587
1 years ago
謝謝噗主
lime5208
1 years ago
11
camel4580
1 years ago
5
frog8962
1 years ago
8
oyster2937
1 years ago
9
bat6485
1 years ago
9
finch5407
1 years ago
11
guava6324
1 years ago
11
peach3850
1 years ago
謝謝噗主
omelet6914
1 years ago
7
koala5781
1 years ago
8
goji4871
1 years ago
9
wasabi3203
1 years ago
11
snail7411
1 years ago
9
coke7246
1 years ago
謝謝~~~
donkey2505
1 years ago
11
alien382
1 years ago
5、感謝噗主~
ramen4525
1 years ago
7
ferret3323
1 years ago
9
rum3943
1 years ago
7
tofu5782
1 years ago
9
ಠ_ಠ
1 years ago
有人在問所以就回答
如果你有想要追蹤我,或是想要做之前的測驗
測驗總集與我的帳號在這裡:@santilia - ✡#牌卡測驗整理噗
不過先說,我的帳號除了免費測驗以外還有許多身心靈相關訊息與工商服務介紹,畢竟本來這個帳號就是我的工商帳號XD
我是有開收費服務的~
有興趣有緣的朋友就在河道上相見啦~
祝福大家有個美好的夜晚
falcon5937
1 years ago
7
longan7309
1 years ago
8
sushi3642
1 years ago
7
olive843
1 years ago
7
vodka5113
1 years ago
11
alien4355
1 years ago
7~
salt1184
1 years ago
9
peach5521
1 years ago
11
duck4132
1 years ago
11
jay3195
1 years ago
5
loquat1968
1 years ago
11
soda1270
1 years ago
7
snail7411
1 years ago
謝謝作者,很有用的內容
感謝你
whisky7171
1 years ago
9,謝謝噗主
ginger3675
1 years ago
11
pasta4272
1 years ago
9
panda6186
1 years ago
9 謝謝
pea4731
1 years ago
9
lynx3258
1 years ago
7,看到一半就想哭了,謝謝噗主QQ
virgo5877
1 years ago
9
monkey225
1 years ago
選了8。謝謝噗主
sugar7871
1 years ago
11
peach2240
1 years ago
9
orange8114
1 years ago
9
wizard5167
1 years ago
9
star4356
1 years ago
選到9,內容非常貼切,感謝噗主🙏
另想請教件事,前面噗主分享的牌卡測驗噗,我這邊是無法讀取,不知是否有設置條件呢?😅
ಠ_ಠ
1 years ago
star4356: 不太確定這個狀況
因為同樣都是用偷偷說發出來的
謝謝
crane7460
1 years ago
11,但是我在想數字的時候5一直分身插在11前面。
juice1870
1 years ago
7
nut4975
1 years ago
選5,剛好最近工作非常煩惱,常常懷疑自己,知道只能自我安慰激勵,只能這樣了
olive233
1 years ago
11,雖然不是平常會選的數字,但今天感覺,就是他了
camel4580
1 years ago
謝謝,給了我深遠的啟發
prince529
1 years ago
11,謝謝噗主
viper2584
1 years ago
5
python6043
1 years ago
11
zebra4785
1 years ago
7 5
lychee8513
1 years ago
11
fish3490
1 years ago
8
carrot3503
1 years ago
9
parrot4486
1 years ago
8
bacon5824
1 years ago
9
whale3318
1 years ago
7
virgo4596
1 years ago
11,謝謝!
taco7988
1 years ago
5
noodle6040
1 years ago
7
honey1722
1 years ago
5
libra9498
1 years ago
5
saturn94
1 years ago
11
horse7888
1 years ago
7
soba5955
1 years ago
7~
pita199
1 years ago
8 謝謝噗主!!!
簡直醍醐灌頂的訊息,覺得被鼓勵!
salt9358
1 years ago
7
donkey6629
1 years ago
9,謝謝您
pita8007
1 years ago
11,
fish8402
1 years ago
9
waffle7573
1 years ago
9
alien791
1 years ago
8
lynx4974
1 years ago
11
cheese6868
1 years ago
謝謝!
peanut8291
1 years ago
11
salad6929
1 years ago
11
king3971
1 years ago
8
whale3955
1 years ago
9
snail521
1 years ago
5
steak4034
1 years ago
9
lychee834
1 years ago
5
papaya2847
1 years ago
謝謝!
curry3479
1 years ago
5
curry3479
1 years ago
5
fig7705
1 years ago
11
cow5563
1 years ago
11
seal1733
1 years ago
9
crane4061
1 years ago
11
camel7635
1 years ago
9
cashew1756
1 years ago
11
juice1870
1 years ago
7
mink6977
1 years ago
8
goose7905
1 years ago
5 感謝噗主
human7744
1 years ago
9
snail3421
1 years ago
7
sake8908
1 years ago
9
taco4040
1 years ago
8
goose8004
1 years ago @Edit 1 years ago
回來看一次,選擇了5,覺得可以接納自己的現狀了,非常感謝
udon7708
5 months ago
再測一次 (flower) 謝謝噗主
(dice)
cake3667
5 months ago
11
snake7548
5 months ago
11
ಠ_ಠ
5 months ago
我會更新一下測驗的內容,目前9與7已完成
vodka7106
5 months ago
7
mango1999
5 months ago
11
謝謝噗主~^^
shabu6378
5 months ago
9謝謝!
ಠ_ಠ
5 months ago
11的答案已更新
ಠ_ಠ
5 months ago
答案5已更新
ಠ_ಠ
5 months ago
8也更新好囉~
謝謝等待~
rum1112
5 months ago
9
wasabi3203
5 months ago
11
cheese7587
5 months ago
7
back to top