FireFly-
2 years ago @Edit 1 years ago
【集中/原創】 #藍色安息日
https://images.plurk.com/1VmdvCEF2L3Wj8egaKgbLz.png https://images.plurk.com/691rtQfpFtlK01LTqAL9q7.jpg藍色安息日-角色與世界觀開個串方便自己找這系列的東西
更新:05/11
Responses disabled for others than plurk poster
latest #27
FireFly-
2 years ago @Edit 2 years ago
主要角色們
https://images.plurk.com/2D6HAiHmN7fY6UrGTlERoJ.png https://images.plurk.com/5hCjxcNSmMXoCGx7g7I7Cn.png https://images.plurk.com/71coMxGfcKcMaVhHPRP1Wo.png
https://images.plurk.com/3AMhONWS3ADcW2fg0aJ9eP.png https://images.plurk.com/7HKHoW7lasE8YemCpc7P4N.png
還有蠻多是自己以前的原創角,像是憂伶,故事本體是不知自己為何死掉而且被奇怪東西附身的少年(靛)遇見了有翅膀但不是天使的少女與烏鴉,然後成為了叫做「伊卡利亞」組織的菜鳥幫助迷失的靈魂(傀),在和各式各樣的活著與死去的人和靈魂(還有天界冥界的住民們)相遇,漸漸找回自己是誰的旅行。
FireFly-
2 years ago @Edit 2 years ago
原始塗鴉
大概2016還2017開始有這系列的發想,原本只有青跟蒼,想做為失足青鳥與遺留之物的後日談,後來漸漸往群像劇發展了...嗯,現在看看有些設定已經一去不回了所以各位也看看就好。(爆
https://images.plurk.com/3gvsUjuUhgRE52VDgeFgAn.jpg https://images.plurk.com/8072WKwwZv1a18eQ2BvAo.jpg https://images.plurk.com/3GeowJXZ2kwWUGfyAwqu0L.jpg https://images.plurk.com/72FVYuPbEqiQfG4dEfdM7T.jpg https://images.plurk.com/5azRzwhrxqvRqkUJPf5VYq.jpg https://images.plurk.com/4QgVbEUXfjdAes2KDcSRtn.jpg
FireFly-
2 years ago @Edit 2 years ago
【漫漫長夜】
※這兩篇有點久了,我有偷偷改一點句子和畫面,一...一點點...(←
https://images.plurk.com/2x1pBKG3o4UaJ2cjT2tHp7.jpg https://images.plurk.com/2CzxMyDmqnzwXIfCmtRdx4.jpg https://images.plurk.com/5alyZmbsqaKrfCIJIKtvO5.jpg https://images.plurk.com/1wwzbqzaS8QaBJj9PAmx16.jpg https://images.plurk.com/17Sr7dwh71yRjBYBPrnevs.jpg
FireFly-
2 years ago @Edit 2 years ago
【樵夫的小屋】
※樵夫的小屋本身也是童話故事《青鳥》的第一章標題
https://images.plurk.com/73RAlQZQfvMkak3AnR0URg.jpg https://images.plurk.com/3vOPKMJJhDOIegaV7O9FTn.jpg https://images.plurk.com/6hPz0cOQbsaXgQH976BTCL.jpg https://images.plurk.com/6Zc1XXfDmhV7jfNtFvXiip.jpg https://images.plurk.com/4Qnjejz6mUgTfNyu9WxsHg.jpg
FireFly-
2 years ago
https://images.plurk.com/2mjI76VLPZdOpnkHjUWRH.jpg https://images.plurk.com/70xnH2WCPFj7qjuNXXRLi5.jpg https://images.plurk.com/3o19RMIpvDNjyYLJzJIWho.jpg https://images.plurk.com/1SpN4XgAIiIFAh7TETrYj6.jpg https://images.plurk.com/1HrJqQtfiK1flzbuKkX2y.jpg
FireFly-
2 years ago @Edit 1 years ago
塗鴉
https://images.plurk.com/5ywmlnsrjgs0Ka6FiwJYXM.png https://images.plurk.com/29Q4VuPyGpXEM63MnGIhSf.jpg https://images.plurk.com/6NNTFT6olpW4b9Kwwpc7qx.jpg https://images.plurk.com/3tcvUQRWs8t8XotvkfSWrX.jpg https://images.plurk.com/1Y5d8cIdhfOTF2HBj1i3RC.png https://images.plurk.com/5d5TUcWCcV6VlrBQatRuEa.png https://images.plurk.com/3pv2ECmoGqLMkrgZqY6tj2.png
FireFly-
2 years ago
【生存法則】
https://images.plurk.com/46shOSf9md3rDYQT8PNXr0.jpg https://images.plurk.com/3KVLL97Huj5JTf2ItVKK5p.jpg https://images.plurk.com/67vNl9Oq5SGR0jlgMt2l2W.jpg https://images.plurk.com/m2ScuraIYirQysdtMfjnr.jpg https://images.plurk.com/7dlvJgUwTXtjSZKanMeOc1.jpg https://images.plurk.com/3LV7RmuwX7cnx9fNaDkR2s.png
FireFly-
2 years ago
【天使的那個】
https://images.plurk.com/2j5u8gb5J6knC2uUvueOKZ.jpg https://images.plurk.com/2f8hy00zJ5404asjm1GUcS.jpg https://images.plurk.com/2pKWzMrjIkzISn5rVFKQQ5.png https://images.plurk.com/41vaIZ8qj5dmFEPBsYQf79.png
FireFly-
2 years ago @Edit 1 years ago
塗鴉之二
https://images.plurk.com/6Koyd9QUsMxAwzwp0rmZp5.png https://images.plurk.com/POKWchh8L8yYR0cxq2FAD.png https://images.plurk.com/Pvmvu2uzC5yyDglzESKvu.png https://images.plurk.com/4TpYjT7NV90La2d3JrTjGb.png https://images.plurk.com/3X8UdSYi5BjLnumQKa2iAh.png https://images.plurk.com/55dv6bIMRJ0noWcPyzf2Ku.jpg https://images.plurk.com/14JiB23nRnNINu8O1GQBjE.jpg https://images.plurk.com/1IthQ0beuPry8EuoBlmKf9.png
FireFly-
2 years ago @Edit 2 years ago
【FOREVER PARTNER】
旅行開始前的故事
https://images.plurk.com/6gyG6EFIpplKCCniTLtQGc.png https://images.plurk.com/1WxB27nuFEq3nF5R51PjJU.png https://images.plurk.com/4vIT411c9vjNMQaRgNG8vJ.png https://images.plurk.com/4mtqKgmnCxLgPmENd0Bux2.png https://images.plurk.com/vGrjaSLC98fQ7ahSwWj1p.png
FireFly-
2 years ago
https://images.plurk.com/qt1g23x6GNtoVq0sRBupt.png https://images.plurk.com/1vGHXuFcXkl39laUzjxybh.png https://images.plurk.com/Atlc1rYR5SX6rcGTdM5c5.png https://images.plurk.com/7K1tNjnDUgDV4k8UAFKu93.png https://images.plurk.com/7Ea3OUjGnhpRIR7enJurMO.png
FireFly-
2 years ago
https://images.plurk.com/6qMrAWqQmu3JiXlxxqjJPP.png https://images.plurk.com/56ZtyfeVnKlExXi49V638.png https://images.plurk.com/1A7HndR95orYAWIPzKdrKs.png https://images.plurk.com/1hRhcJsr3ibjn8pR6NwUM5.jpg
FireFly-
2 years ago
【晚安】
https://images.plurk.com/5ils2aQXWXBiKjtFNklBUW.png https://images.plurk.com/5IazA5ZtjQts5HPgp9ZgpG.png https://images.plurk.com/30uVY61L7MkpNkblkbOLK1.png https://images.plurk.com/4yu6CnZMuIS9eDB0bFjZlt.png https://images.plurk.com/5wMip7BssBiNXwft1BSFvn.png https://images.plurk.com/1ryKmsgO8Ya6CnFWx5Kful.png
FireFly-
2 years ago
https://images.plurk.com/1EqhkWRDgaxMMldlydD7r5.png https://images.plurk.com/4s027WgZnTBZvOTnIVW2Q8.png https://images.plurk.com/2obKovTYdaIeiED0wG56hn.png https://images.plurk.com/7AeIFj0an9Klgvs0QKb0Ll.png
FireFly-
2 years ago
【惡作劇/做夢的烏鴉】
https://images.plurk.com/1sVQdd6vZPDM69W9g0B9Mm.png https://images.plurk.com/39z5MDdCFiPLSZ8GfPg8Ib.png https://images.plurk.com/1OgCCnIzG6tL1przidAFrp.jpg https://images.plurk.com/3UxJnQp0UZEv78f4de705d.jpg https://images.plurk.com/qx4s4tBagzYQLpbtB1zsk.png
FireFly-
2 years ago
【比賽/優勝】
https://images.plurk.com/4bqkPT6iDQ0jHN52FfBDMl.png https://images.plurk.com/1LnnsgpElabp6Dokcm6pX0.png
FireFly-
2 years ago
【白色房間】
https://images.plurk.com/4dhc6fs0gEMVT70CTydQjP.jpg https://images.plurk.com/cKrwjsw8d4r7UN3AJXSt0.png https://images.plurk.com/Mrgq3ngY4x1YHHixDahQD.jpg https://images.plurk.com/5buJ8gV7M21fqjV1tSqvRg.png https://images.plurk.com/44ASpGxsRoF6ydS7TA0Oy7.jpg
FireFly-
2 years ago
【此刻即永恆】
https://images.plurk.com/6AlIRM6MkkxHYmfRn5z8cj.png https://images.plurk.com/HOaqr0NNheFNXaRtjLPFI.png https://images.plurk.com/5fmZUjyNwov1dMUkxYRIi3.jpg https://images.plurk.com/2aDfGUzbguQVGUvTZBjLqj.png https://images.plurk.com/3xFjH64fldmcbhANGDRnni.png
FireFly-
2 years ago
【偶像】
※延伸自給朋友的520圖
https://images.plurk.com/7FkfzqBzKZEZqeUkWLrq6n.jpg https://images.plurk.com/1bFzOgarjSujtHcb1FG5S2.jpg https://images.plurk.com/34DuPsSPy0cJ0Dy23MvPVf.jpg https://images.plurk.com/3W8BAbSqoHIGQcwA91cw5B.jpg
FireFly-
2 years ago
【他們的夏天】
https://images.plurk.com/rJyO02gRHgg9lhCutjQck.png https://images.plurk.com/6fWD139zovL9wFRpqMq3HO.png https://images.plurk.com/ks0ITBqoUJBVCAhuMmd5n.png https://images.plurk.com/1eUdsszKFcHqHojcn959F8.png https://images.plurk.com/5CAj2yzkyQmKEbQ7gNxGJ1.png https://images.plurk.com/5lz7aJiUmotWqPlb5rJfKv.png https://images.plurk.com/SlVHIOjW936Y71nbfnHzw.png
FireFly-
2 years ago
【歸處】
https://images.plurk.com/46fytwctvgLCptiLEHeOVd.jpg https://images.plurk.com/PXxr12P1iW5P22W6aSwUI.jpg https://images.plurk.com/45PGOTfaQ7w8ALCvNe3qk9.jpg https://images.plurk.com/15qyglemzBCsDHGx8Tc3NV.png
FireFly-
2 years ago @Edit 1 years ago
塗鴉之三
https://images.plurk.com/73qUJz0Q2ziEECDxDSsorV.png https://images.plurk.com/3WXqubDwrQKfNKG4CtD4fp.png https://images.plurk.com/5RbGf35EmNlWbm7MinkEDh.jpg https://images.plurk.com/4lcDhju72BdOJu6SV5M08q.jpg https://images.plurk.com/108TBlFQkIYsoJBfmI64Eh.jpg https://images.plurk.com/3UQUBzbV0adwVDGGdSALxr.jpg https://images.plurk.com/5qlfKRhF4dLs0ObJTMyAIA.jpg https://images.plurk.com/4NvzleRLbQ0qSOX3yD5KOU.png
FireFly-
1 years ago @Edit 1 years ago
【信】
https://images.plurk.com/5XsLgte7Tb8D8H4q5GOTtX.png https://images.plurk.com/49LBXt2lW0osGscZUoi3xA.png https://images.plurk.com/6FRBhBZmLkAs8UelBNRywT.jpg
FireFly-
1 years ago
【藍色夕陽】
https://images.plurk.com/2q8rRbq1fQUh7aeOtg34C1.jpg https://images.plurk.com/4crths3CGfFTJGKUuBNqIT.jpg https://images.plurk.com/3bVOsQDG43Kp5AqD4UDvan.jpg https://images.plurk.com/6Q32txuCrIpWsjouKKaX04.jpg https://images.plurk.com/1kCukcQEw0IXhWZ3DB4BS0.jpg https://images.plurk.com/2l5Z8GngdbIgIOgoIA3dpt.jpg
FireFly-
1 years ago @Edit 1 years ago
【小青的家】
https://images.plurk.com/4BPzY8balu6dXUEmBZ8QLc.jpg https://images.plurk.com/WGOzvEbCIL6JjkiPtrOyh.png https://images.plurk.com/UUSTgw0OgqY8aOzkGKD49.jpg
FireFly-
1 years ago @Edit 1 years ago
塗鴉之四
https://images.plurk.com/6MKWOlwU5PQwHzclthxruE.jpg https://images.plurk.com/4MuwDrVGjdgFZMiT6u9IgP.jpg https://images.plurk.com/7ehHtcZ4kF1IviFIgY7ts2.jpg https://images.plurk.com/PW4yKJuwTqnKFhfMz6nLf.png https://images.plurk.com/f1BmvfRlf4Z2waVqZSIgC.jpg https://images.plurk.com/6mVa1yV7tFndfReygF1qIO.png https://images.plurk.com/4Uifcfvj28QWQN6F9Y0dcd.jpg https://images.plurk.com/U6QKvFuyrctFd5TF4Ol4E.jpg https://images.plurk.com/7Ki4yTo9NTbhOpZEULhxDS.jpg https://images.plurk.com/4xUTgOakwsKt2WWa53fVuK.jpg
FireFly-
1 years ago @Edit 1 years ago
塗鴉之五
https://images.plurk.com/7eG4FG5Pfs3PRihVKZGHKq.jpg https://images.plurk.com/1atMj1AYFPBxnQ1OsHad0K.jpg https://images.plurk.com/2RQJDcnKyTMW8S2qtbO9rY.png https://images.plurk.com/3zyFv95Jz6ksO2IM67t6Vm.jpg https://images.plurk.com/5AKd0iGLzGtVy1aDjCDNAh.jpg https://images.plurk.com/FVyuJZGeeKR8KVd0VV62k.jpg https://images.plurk.com/AQOPGMkVaGzJzZzuTwAgy.jpg https://images.plurk.com/12S00NxkyY5E8mXGSvghJJ.jpg https://images.plurk.com/7Aa0H1ld13TQsHmQZ74cp5.jpg
back to top