ಠ_ಠ 偷偷說
1 years ago @Edit 1 years ago
#文手繪師一起玩
來試個水溫
創造了文手跟繪手都可以一起玩的遊戲(雖然不知道會不會有人玩)
反應如果沒有很熱烈就不會有#2
歡迎轉噗&帶回去玩喔
https://images.plurk.com/3ztDbDo62mYfaJmpI7Pdu3.jpg
latest #81
prawn6183
1 years ago
哇!好像很難又好像很簡單!!
udon5533
1 years ago
謝謝噗主
剛帶回去骰直接給4個tag畫好畫滿
ಠ_ಠ
1 years ago
prawn6183: 突破自我吧
ಠ_ಠ
1 years ago
udon5533: 不客氣
nut3489
1 years ago
請問噗主,之後如果開轉蛋可以借來用嗎
ಠ_ಠ
1 years ago
nut3489: 咦 要怎麼用可以大概說一下嗎?噗主覺得有趣
nut3489
1 years ago
ಠ_ಠ: 就是骰骰子決定文章主題(?)之類的(?
ಠ_ಠ
1 years ago @Edit 1 years ago
nut3489: 好 標這個噗就可以囉
希望哪天我會轉到這個台wwwww
ಠ_ಠ
1 years ago
思考要不要出#2
nut3489
1 years ago
ಠ_ಠ: 好的,謝謝噗主
coral5197
1 years ago
感恩。
shrimp4189
1 years ago
謝謝噗主
ಠ_ಠ
1 years ago
coral5197: shrimp4189:
ಠ_ಠ
1 years ago
剛剛想說沒有發什麼文怎麼會跳通知
結果點進來看按喜歡還有轉噗的人好多
謝謝大家喜歡
ಠ_ಠ
1 years ago
噗首更新了Tag以後可以直接查喔
sheep4459
1 years ago
2點不開
clam784
1 years ago
謝謝噗主XDDDD(我應該帶回家骰 :'-( ry
ಠ_ಠ
1 years ago
clam784: 帶回家吧
deer7178
1 years ago
噗主您好,想請問夢女向產糧可以借來用嗎?
ಠ_ಠ
1 years ago
deer7178: 可以,沒有限制對象或玩法
deer7178
1 years ago
了解👌謝謝噗主
horse7886
1 years ago
感謝提供,帶回家骰來玩
moose9821
1 years ago
感謝~
toast3561
1 years ago
謝謝噗主
ferret1891
1 years ago
(dice4)
ferret1891
1 years ago
(dice20)(dice20)
python113
1 years ago
(dice4)
python113
1 years ago
(dice20)
eel6193
1 years ago
(dice4)
eel6193
1 years ago
(dice20)(dice20)(dice20)(dice20)
pisces8531
1 years ago
(dice4)
pisces8531
1 years ago
(dice20)(dice20)
python4090
1 years ago
(dice4)
python4090
1 years ago
(dice20)
cafe3577
1 years ago
(dice4)
cafe3577
1 years ago
(dice20)(dice20)(dice20)
toro5185
1 years ago
(dice4)
toro5185
1 years ago
(dice20)(dice20)
whisky1667
12 months ago
(dice4)
whisky1667
12 months ago
(dice20)(dice20)(dice20)
whisky1667
12 months ago
(dice20)
pie4200
12 months ago
ferret1891: (dice4)
pie4200
12 months ago
(dice20)(dice20)(dice20)(dice20)
ferret7912
12 months ago
(dice4)
ferret7912
12 months ago
(dice20)(dice20)(dice20)
ferret7912
12 months ago
(dice20)
mint9755
11 months ago
(dice4)
mint9755
11 months ago
(dice20)(dice20)
earth5425
9 months ago
(dice4)
earth5425
9 months ago
(dice20) (dice20) (dice20)
beetle2696
8 months ago
(dice4)
beetle2696
8 months ago
(dice20) (dice20)
juice335
8 months ago
(dice4)
juice335
8 months ago
(dice20) (dice20) (dice20)
bbq2008
8 months ago
(dice4)
bbq2008
8 months ago
(dice20)(dice20)(dice20)(dice20)
cod4697
7 months ago
(dice4)
cod4697
7 months ago
(dice20)(dice20)(dice20)(dice20)
cod4697
7 months ago
(dice4)
cod4697
7 months ago
(dice20)(dice20)
cod4697
7 months ago
(dice20)(dice20)(dice20)(dice20)
seal581
6 months ago
(dice4)
seal581
6 months ago
(dice20)(dice20)(dice20)
sushi8906
5 months ago
(dice4)
sushi8906
5 months ago
(dice20) (dice20) (dice20) (dice20)
worm3375
4 months ago
(dice4)
worm3375
4 months ago
(dice20)
cake2984
4 months ago
(dice4)
cake2984
4 months ago
(dice20) (dice20) (dice20) (dice20)
coffee7217
1 months ago
(dice4)
coffee7217
1 months ago
(dice20)(dice20)(dice20)
crab5218
1 months ago
(dice4)
crab5218
1 months ago
(dice20)(dice20)(dice20)(dice20)
wasabi109
1 months ago
(dice4)(dice20)
hen6109
1 months ago
(dice4)
hen6109
1 months ago
(dice20)(dice20)(dice20)(dice20)
hen6109
1 months ago
(dice20)
gnu204
2 weeks ago
(dice20)(dice20)
back to top