Mâzon 馬蔥玉
2 years ago
[日治名人]https://images.plurk.com/6vHKEmhXy8eXm4iaJPuD8h.jpg 發現愛愛(Àiài)的簽名是用羅馬字!愛愛跟純純都是日治時期古倫美亞的歌手,她唱過滿面春風,純純則是唱雨夜花。在昨天的電台採訪裡(請翻早前的噗)打狗台語開講社的社長也提到,K黨來台灣前,不只教會的人有在使用白話字,歌手愛愛就是個例子,蔡培火的日記甚至都是用白話字寫得(好吧,他是基督徒)。不過K黨來了之後卻徹底消滅了已經建立起的識(台文)字率,搞不好你的阿祖或阿公阿嬤其實是讀得懂羅馬字的喔!
突然想起之前上部落有聽到耆老聽過,日本時代用片假名標原住民語音標,是很糟糕的方式因為音根本不對
台語murmur
2 years ago
Chit-ê “Aiai” ê chhiam-miâ èng-kai m̄ sī Pe̍h-ōe-jī, sī Ji̍t-gí ê Lô-má-jī.
Mâzon 馬蔥玉
2 years ago
sehsehliam: ká-ná sī neh
Mâzon 馬蔥玉
2 years ago
akuo644: 公學校的課本也有這樣的日語標註,不過台語跟日語發音類似,差別就在鼻音和連音(?)的問題