ORZ2010
4 years ago
罷昌失敗,為何徐佳青會氣急敗壞,怪
latest #9
ORZ2010
4 years ago
照吳思瑤的講法,時力太過理想,還好dpp版本1/4救了昌
ORZ2010
4 years ago
獲益最大的該是dpp啊!氣啥
ORZ2010
4 years ago
看看昨天在正晶的樣子,搶話搶成那樣,連曹長青都翻臉了,嚴重失格
肥貓偷笑露得清
4 years ago
午安
ORZ2010
4 years ago
wstg007: 晚安 (wave)
ORZ2010
4 years ago
ggl59: 晚安 (wave)
(goodluck) 晚安 (wave)
ORZ2010
4 years ago
raylai: 早安 (wave)
back to top