YAGIE 分享
8 years ago
今天見識到火場的震撼
latest #14
YAGIE
8 years ago
滿身的炭燒味,濃煙附著在頭髮摸起來澀澀的,洗了三次才覺得舒服
YAGIE
8 years ago
吸了兩三口濃煙,很不舒服
回家用洗鼻機沖洗,咳出來的痰及鼻涕都是黑黑的
YAGIE
8 years ago
經歷一次火場的震撼,比過看上百次消防宣導影片還難忘
立即下載
宜蘭鴨
8 years ago
水火無情
火星人馬文
8 years ago
:-o
火星人馬文
8 years ago
你家嗎?
YAGIE
8 years ago
不是我家
我只是幫忙救火
火星人馬文
8 years ago
(cozy)
龍鳳胎的娘
8 years ago
:-o
龍鳳胎的娘
8 years ago
你剛好在現場喔
金剛芭比
8 years ago
:-o
金剛芭比
8 years ago
希望平安
santa號子
8 years ago
剛好在現場?……有想象空間 呵呵
back to top