Lok_rebecca
11 years ago
番工番到你咁忙呀 (griltongue)
Lok_rebecca
11 years ago
連閒話家常一句哦字都唔應
Lok_rebecca
11 years ago
我真係唔知我錯左D咩 又或我比你既資料咁無建設性 又話者呢一句連一個哦字都唔值得你應我
Lok_rebecca
11 years ago
乜你咁無禮服嫁
立即下載