Responses disabled for others than plurk poster
latest #8
在看之前就有耳聞是港式恐怖了!
想著昨天玩了港式恐怖的密室,所以認真的來追一下
https://images.plurk.com/6C3gAj629zRK53ri0mUI9M.png https://images.plurk.com/4j713Rc3814THwk8808kfs.png

擁有腦袋清晰的戀人,害怕就不自覺的減少了很多!
https://images.plurk.com/4mPUIcKWngNYfoXZ4S6aW1.png https://images.plurk.com/2IBBjgPYAZrASL0TZXiVlq.png https://images.plurk.com/2D3IUGpq6AL7Tbc8f0Ho44.png https://images.plurk.com/3tAbd3rGwSI76ASCiJRZdo.png https://images.plurk.com/Y6lCi8KSz03ywyu0s7fjk.png https://images.plurk.com/5WfCXeJkMEFgtjBj0sNkQd.png

有許墨在身邊⋯⋯的確不那麼害怕一點點🤏
立即下載
https://images.plurk.com/1sFe3ViXhZ57fXa0fx4Yxw.png https://images.plurk.com/2LRVtvLq7yqPUgT2QdMcL1.png https://images.plurk.com/7E315Eg1DlRLeYPWycehKc.png https://images.plurk.com/2NlyzPtSAa0lXkUww3kIZd.png https://images.plurk.com/25ED5F7YYEO6rDTBwOf5bt.png https://images.plurk.com/9yslR9rx60GKLyf6j45jp.png https://images.plurk.com/3zL04Fs5Naun01SdSrbALb.png

這樣的小把戲來多少個都不嫌多!
https://images.plurk.com/2GVXrtSi1Ka5TmuXQBLA7F.png https://images.plurk.com/QWJAIvOdpMZtWxOLQG3eH.png https://images.plurk.com/54K2HXLDaEE2ckQgUFPEZk.png

吼!裝無辜的大狐狸怎麼這麼可愛!!!
接下來就是論證的過程,果然人只會自己嚇自己——
https://images.plurk.com/7aVjhsSbBafDhJQkYM88o1.png https://images.plurk.com/5nAnChTpjAFZFHqg1ltQD.png

他會陪我一起面對
但但但最後坐下來之後接到的那通電話⋯⋯是怎麼回事!?
不是沒有營業了嗎?怎麼會說⋯⋯(抖)
back to top