ಠ_ಠ 偷偷說
墨魚事件整理地瓜串,連結下收
府城CSY
https://images.plurk.com/5jBscpTn8TlgDHS9VWKdBB.png
GOOGLE雲端下載(1.3版本)20210802更新
噗浪圖片上傳不了暫時放1.1版本
墨魚事件整理1.3.png導火線
不精明《來去遊戲工作室工作個半年吧!》:Facebookhttps://images.plurk.com/5gILbFbn6OYHM67kzlbqwC.png https://images.plurk.com/NyP0JpI4Tc2CYM2vLyOjy.png https://images.plurk.com/7aj2m6qjTRJkw4EUQEB6pY.png https://images.plurk.com/36v15jWFwXs283bVQCpqJj.png https://images.plurk.com/2WuxG849fsZESAYi4gKBas.png
#ㄇㄩ #墨魚 #遊戲工作室