ಠ_ಠ 偷偷說
【已安全送貓中途】
今天在我家陽台撈了一隻奶貓
但工作與家庭因素,無法收編與長期照顧
剛好這三天假期可以照顧但假期結束後繼續照顧會有困難...
求有認識的愛媽或者有心想收編的好心人~
有興趣或可以提供協助的歡迎私傻瑟的各種妄想 [arthurinu]地點在嘉義 https://images.plurk.com/1k5DXTyefzNMLd5dYn2bG1.jpg https://images.plurk.com/1XeWHHTP3EV7C8UT4Kpfwj.jpg https://images.plurk.com/6PxI5tB8sAjtITit9eogNq.jpg https://images.plurk.com/3iy9gIxk2Yq19GC6sy3EaY.jpg https://images.plurk.com/3l9OQI0gv2TGeYDHwfF08W.jpg https://images.plurk.com/aUvou7LWBuponAnQJXaRb.jpg