https://images.plurk.com/2F9MKGBmXH4xbCGCfxgfwj.jpg 做了2020年的月曆給大家下載,自己的月曆自己印!載點內收
https://images.plurk.com/NTBrI9Nm3obnvWZyAu3BQ.jpg A4月曆,推薦搭配板夾使用,我買的這個金色版夾背後有掛勾,掛起來就是掛曆
https://images.plurk.com/6F2cw5Mlk74VGQaY1CuCP2.jpg 有農曆!因為是我要看的!
https://images.plurk.com/6ERU5029mPKSrDsiysztJ8.jpg 月份的英文是我寫的摩登體,之前有上課的學員可以描著當作練習。
https://images.plurk.com/4MAceVaidE8sk785sUsNuR.jpg 日期顏色我調得比較淡,萬一事情比較多,直接寫在字上也看得到。