Julee0822 loves
آموزش پوکر و قوانین این بازی
ابتدا آموزش کوتاهی درباره بازی پوکر می دهیم. پوکر را می توان بین دو تا ده نفر بازی کرد، که در آن در هر دست یک نفر به عنوان کارت پخش کن که به آن دیلر هم می گویند به هر بازیکن دو کارت می دهد و
آموزش پوکر به زبان ساده به همراه ویدیو آموزش بازی پو...