ಠ_ಠ 囁く

Game Box遊戲盒子又出現災情
前情提要:噗主詢問團主某企劃的周邊是否已經拿到貨了,此周邊在今年1月時開放預購,約5月中左右各家代理都陸續出貨了,就只有GB沒出貨,一直等到了今天依舊沒收到團主的出貨通知,剛剛詢問他了目前的狀況,已得到團主同意截圖聊天紀錄放偷偷說
https://images.plurk.com/Yrpr6Ev84VhLXXKv6O290.png https://images.plurk.com/5ocYa88bhTxHNGUmMkyfqL.png https://images.plurk.com/63cm5PsFSELgROk6poh3Ps.png https://images.plurk.com/U3SkLLPeGOdZhjAwZkQW1.png https://images.plurk.com/41Ab2gBzXroCCJSbump1hD.png
(其餘下收)
更新總結