ಠ_ಠ 偷偷說
中國掃黃打非查到起點中文啦
https://images.plurk.com/1jmAZqpUBAyNitZvY9vKEO.jpg https://images.plurk.com/igexCPnKLlG1jtEtVaQIt.jpg https://images.plurk.com/22caGKdvHvZEQo6iozUy7b.jpg https://images.plurk.com/Ag4EbqiaQ84dx7Ouweawr.jpg https://images.plurk.com/4lRXbtPQL5pIJEHCojgBLU.jpg
目睹部份作者現世報現場
很多作者在當初掃耽美文章抓走深海天一時表態支持的,現在連普通bg也要被掃啦
反正對他們來說這波罵完該幹啥還是幹啥去
現在看看晉江會不會被燒到
===============
晉江也被查啦
https://images.plurk.com/5YjGa6HY5Zj9c9r8Iv4uZt.jpg https://images.plurk.com/4BDLNpAYLfvGzsj1vKmA0p.jpg