ಠ_ಠ 偷偷說
#安價
#→→→→完結←←←←
#請隨意的玩,可ㄎㄧㄤ,可玩梗
#大量韓國瑜注意

你最近因為出差而要去某個地方……

(防變骰下收骰)
電腦板可按"只顯示該作者留言"方便觀看安價內容

純文字好讀版
圖片好讀版▼
https://i.imgur.com/5g8nt58.jpg https://i.imgur.com/by289AJ.jpg https://i.imgur.com/kOkRoqd.jpg https://i.imgur.com/TWv8K1X.jpg https://i.imgur.com/rKgn6bG.jpg https://i.imgur.com/bPTbFdK.jpg