JOJO5部/改圖
里長候選人-布加拉提與他的競選團隊
到競選總部請求的里民
https://images.plurk.com/66KI0AAtyl6LWU8oB7O5hA.png
發面紙與宣傳的拜票團隊
https://images.plurk.com/lmP3nKA9YZrdkrrhCzCLv.png
里民想聽真心話
https://images.plurk.com/5SpD2iqpIJsfyFijR8XJ4N.png https://images.plurk.com/5G7aU3BHGwmHNNRcfO7Mpi.png
啊...腦洞又開了