[GALAXY#25][其實我唔想笑] 看完呢集我明白了,其實綜援家庭真係好需要買玩具錢同埋比錢佢地去遊學團,如果唔係,個小朋友就會好易黑化生觸手