RRahma
@rahmah4
82Friends 38Fans
Karma0.0
female Balikpapan, Indonesia
RRahma
8 years ago 5
krm
RRahma cintai
8 years ago 3
astaga mnurun
RRahma cintai
8 years ago 4
RRv + RRh (cozy)
RRahma
8 years ago 4
kalo ketemu kamu ,rasa.a pngen kyk gini ---> (cozy)
RRahma
8 years ago 4
bosan lok smsn terus
RRahma
8 years ago 5
dia demi beli tiket darpada plsa (:
RRahma
8 years ago 5
kadg aku sadar bahwa aku menyesal
RRahma
8 years ago 5
apa sft ku berbh ya (unsure)
RRahma
8 years ago 5
astga
RRahma
8 years ago 4
hug me to