Karma:
0.00
Shu Yi
f
Shu Yi 差一点就忘记我还有个噗浪了 :-P
ago | 3 responses
Shu Yi anihaseyo~
ago | 3 responses
Shu Yi proposal....proposal.....要present了都还没做好。
ago | 4 responses
Shu Yi 我的karma,降到0.00.....说明我的日子,无法负荷那么多网页。哈
ago | 0 responses
Shu Yi 新年到,新年好~~~
ago | 0 responses
Shu Yi 等到一点听泰国烟火,要不要??哈哈哈哈哈
ago | 0 responses
Shu Yi 哇。祝新年快乐!准备开学去啦
ago | 2 responses
Shu Yi 圣诞节快乐哦,各位
ago | 0 responses
Shu Yi 假期没在干嘛。假期还看到卡马在掉。。。。很好 :'-(
ago | 0 responses
Shu Yi 我的颈很痛。。。。。
ago | 0 responses