@Jung_6117
male  Karma 178.02 
淡水馬偕理學堂 週末延長賽
ago | 1 responses
淡水馬偕理學堂 睡覺
ago | 0 responses
淡水馬偕理學堂 週三
ago | 0 responses
淡水馬偕理學堂 星期二,陰天
ago | 0 responses
淡水馬偕理學堂 第二週
ago | 0 responses
淡水馬偕理學堂 台北三重
ago | 0 responses
淡水馬偕理學堂 睡覺
ago | 0 responses
淡水馬偕理學堂 中秋吃麥當勞
ago | 0 responses
淡水馬偕理學堂 中秋
ago | 0 responses
淡水馬偕理學堂 週三
ago | 2 responses