Karma:
122.02
小斯 ♪ 放棄思考
f
小斯 ♪ 放棄思考 我覺得我個人乾到要裂開。
ago | 0 responses
小斯 ♪ 放棄思考 有無朋友仔
ago | 0 responses
小斯 ♪ 放棄思考 提自己明天外星人千秋
ago | 1 responses
小斯 ♪ 放棄思考 奇異果真係好神奇 琴晚食左三個奇異果今日痱滋就好番了
ago | 15 responses
小斯 ♪ 放棄思考 又少左班車! Diuuuuuuu
ago | 0 responses
小斯 ♪ 放棄思考 好想食雪糕火鍋
ago | 13 responses
小斯 ♪ 放棄思考 同事:我理解唔到你點解要為左一個同你完全無關係嘅人要花錢飛去睇佢, 真係咁鍾意咩?🤔🤔
我:⋯(認真思考幾秒)⋯其實我都理解唔到點解我會咁。
ago | 54 responses
小斯 ♪ 放棄思考 比起感冒, 我比較想知我條脷上邊粒痱滋幾時先好。。。好。撚。痛。
ago | 27 responses
小斯 ♪ 放棄思考 又思考起下個月要帶咩衫過去。
ago | 4 responses
小斯 ♪ 放棄思考 只要一番工個人就無力。
ago | 3 responses