@jackyok96
Karma 0.00
jackyok96 好奇 期中考大家會認真的背書,還是準備小抄呢?
ago | 0 responses
jackyok96 正在 想讀,就好好的讀吧!別抱怨了~ 加油
ago | 1 responses
jackyok96 正在 hi 大家好,我叫張峻瑋,請多多指教
ago | 4 responses
jackyok96 正在 大家
ago | 0 responses