Ahtisham says Hey Plurkmate..
Yesterday 10 responses
Ahtisham says Heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
2 days ago 9 responses
Ahtisham says Hey Friend,,, Wht's UP
3 days ago 6 responses
Ahtisham says HAppy Weekend
5 days ago 8 responses
Ahtisham says Heeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllooooooooooooo.........
1 weeks ago 8 responses
Ahtisham says Hey............
1 weeks ago 7 responses
Ahtisham says Happy Weekend
1 weeks ago 10 responses
Ahtisham says Hey Friends..
2 weeks ago 8 responses
Ahtisham says Happy Monday!!!!!!!!
2 weeks ago 9 responses
Ahtisham says Happy Wednesday, PM
3 weeks ago 6 responses